CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

Profesor

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 00

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

andrea.miskufova@tuke.sk

Životopis

2014 – súčasnosť

Profesor
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2006 – 2014

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2002 – 2006

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2001 – 2002

Výskumný pracovník
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice

2000 – 2001

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice

1997 – 2000

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Odbor: Hutníctvo kovov
Zameranie: Technológia keramických materiálov

1992 – 1997

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Odbor: Hutníctvo
Zameranie: Technológia keramických materiálov

1988 – 1992

Gymnázium, Konštantínova, Prešov

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce

 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova; APVV-14-0591; 2015 - 2019
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 1/0293/14, zástupca vedúceho projektu, trvanie 2014 – 2016.
 • Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov, VEGA MŠ SR 1/0123/11
 • Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov,CEV I, Spracovanie a recyklácia použitých výrobkov a ich využitie akosekundárneho zdroja surovín, Štrukturálny projekt EÚ: ITMS 26220120017, 2010-2011
 • Získavanie využiteľných zložiek efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka – hliníkových sterov, APVV-20-013405, 2006 – 2009
 • Návrh technologického postupu na odstraňovanie nečistôt z vybranej frakcie (granulátu) hliníkových sterov s cieľom zlepšenia kvality granulátu, Zmluva medzi HF a Confal, a.s., 2015-2016
 • Možnosti hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová, Zmluva medzi HF a ŽP, 2010-2015
 • Posúdenie súčasného stavu a perspektív prevádzkovania odparky pre zahusťovanie alkalických odpadových vôd v ZSNP SAV, s.r.o, Odborný posudok, máj 2015

Zahraničné

 • Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No.730 471 (Chromic), 2016 - 2020
 • RECOMET, projektBMBF (Nemecko) v spolupráci s RWTH Aachen, 2015-2017
 • Scientificresearch and analysisofsteelmakingdusts and sludges, Finland, 2010

Pedagogické aktivity

 • Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov (I.roč.Ing štúdium)
 • Spracovanie nebezpečných odpadov (II.roč. Ing štúdium)
 • Spracovanie komunálneho odpadu (I.roč. Ing. štúdium)
 • Progresívne metódy spracovania odpadov ľahkých kovov (PhD. štúdium)

Semináre a kurzy

 • Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov, 2005-2006
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie posudkov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 494/2010/OHPV, Ministerstvo životného prostredia SR od 2008
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vo veciach odpadov, 10/08/P-3.3, Ministerstvo životného prostredia SR od 2008

Ocenenia

 • Ocenenie 2. miesto v kategórii “Progresívna idea” na konferencii TOP 2016
 • Cena Literárneho fondu za odbornú a vedeckú publikáciu za rok 2013 (Miškufová A, Havlík T.:Spracovanie hliníkových odpadov, ISBN 978-80-8143-080-0)
 • Osobnosť vedy a techniky SR za rok 2008 v kategórii Mladý vedec do 35 rokov
 • Ocenenie za najlepšiu prezentáciu posteru o získavani hliníka z hliníkových sterov v roku 2007 na 7. medzinárodnom kongrese Societa HumboldtianaPolonorum v Polsku

Zahraničné pobyty

 • AGH Krakow, Poľsko -  Erasmus prednáškový pobyt r. 2015
 • UniversityofL`Aquila, Taliansko - prednáškový pobyt, 2013
 • UniversitetJagiellonski, Poľsko  - prednáškový pobyt, 2012
 • Helsinki University of Technology, Fínsko – výskum, 6 mesiacov, 2006-2007
 • Helsinki University of Technology, Fínsko – prednáškovýpobyt, r. 2005,2008
 • TechnischeUniversität, Graz, Rakúsko - študijný pobyt, 2003
 • AGH Krakow, Poľsko -  študijný pobyt r. 2000
 • Letný dvojtýždňový kurz Materiály na prahu III. Milénia,  TU Gent, Belgicko, 1998

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • Quo Vadis Recycling 2017, medzinárodná konferencia, Nový Smokovec, jún 2017 – predseda organizačného výboru
 • WASTE – SecondaryRawMaterials5, medzinárorná konferencia, Liptovský Ján, jún 2013, Slovenská republika - organizátor
 • WASTE – SecondaryRawMaterials 4, medzinárorná konferencia, Liptovský Ján, jún 2006, Slovenská republika - organizátor
 • 6th InternationalConferenceKammel´sQuoVadisHydrometallurgy 6, Herlany, jún 2012, Slovenská republika - člen ogranizačného výboru
 • 5th InternationalConferenceKammel’sQuoVadisHydrometallurgy 5, Herľany, máj 2008, Slovenská republika – člen organizačného výboru
 • 4th InternationalConferenceKammel’sQuoVadisHydrometallurgy 4, Herľany, máj 2004, Slovenská republika – člen organizačného výboru
 • Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov, Medzinárodná konferencia, 21. – 24. apríl 2009, Sklené Teplice, Slovenská

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

dátum aktualizácie údajov: 23.11.2022

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"