CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach.

Výzva: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.

Akronym:

Anotácia: Kvalita vodných ekosytémov v priemyselne zaťažených oblastiach je výrazne ovplyvnená mobilitou rizikových prvkov (kovov) medzi tuhými zložkami: sedimentmi a biofilmami. Správanie sa kovov v týchto systémoch je podmienené reakciami medzi tuhou a kvapalnou fázou, sorpčnými vlastnosťami tuhej fázy a ekologickými podmienkami v systéme. Schopnosti tuhých zložiek mobilizovať, resp. imobilizovať určitý podiel kovu z jeho celkového obsahu je možné kontrolovať rôznymi postupmi frakcionačnej analýzy. Veľmi nízke (stopové až ultrastopové) obsahy kovov v extraktoch aj prírodných vodách sú často nedetegovateľné dostupnou kvantitatívnou analytickou metódou a ak nie je možné použiť inú metódu, je potrebné ich obsah nakoncentrovať. Na tieto účely sa často využíva extrakcia na tuhú fázu (SPE) alebo extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov (CPE), ktoré umožňujú efektívne nakoncentrovanie alebo prípadnú separáciu analytu pred samotnou analýzou. Vývoju týchto metodík bude venovaná najväčšia pozornosť.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT