CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Bakalárske práce

Postup pri výbere témy záverečnej (ZP) bakalárskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP, o ktorú má záujem.
  2. Kontaktuje vedúceho vybranej ZP. Prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP.
  3. Po konzultáciách s vedúcim ZP a jeho schválením sa prihlási na tému ZP v MAISe.
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia školiteľ sa rozhodne komu priradí tému ZP.
  5. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená riaditeľom ústavu z voľných tém ZP.

Termíny:
Zverejnenie tém: najneskôr do 01.06.2022
Výber témy a zapísanie študenta do MAISu: od 1.6.2022 do 30.6.2022

Vedúci ZP Názov práce Anotácia Požadovaný výstup Požiadavky
doc., Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Možnosti využitia iónovej výmeny pri úprave odpadových vôd. Cieľom práce bude spracovať prehľad o možnostiach použitia iónovej výmeny pri odstraňovaní nežiaducich zložiek (katiónových aj aniónových) z odpadových vôd rozdielneho charakteru (pH, obsahy zložiek) ako aj na prekoncentráciu nízkych obsahov záujmových kovov pred ďalšou úpravou roztoku s cieľom získania tuhého produktu. Výsledkom práce bude sumarizácia poznatkov o aplikovateľnosti (účinnosti odstraňovania alebo prekocentrácie) konkrétnych typov iónomeničov vzhľadom na charakter kvapalného média a na charakter a obsah zložky. Potrebná znalosť anglického jazyka, schopnosť práce s internetom, vyhľadávanie vo vedeckých databázach
Ing. Jakub Klimko, PhD. Membránové technológie a ich využitie v recyklačných procesoch Pri hydrometalurgickom spracovaní odpadov vznikajú v kroku lúhovania roztoky, ktoré môžu obsahovať viacero iónov kovov súčasne. Pre selektívne získavanie zložiek roztokov je nutné roztoky rafinovať, pričom jednou z moderných metód je využitie semipermeabilných membrán.  Cieľom tejto práce je popísať membránové technológie, ich princíp a možnosti použitia pri spracovaní odpadov. Na základe nadobudnutých poznatkov navrhnúť použitie týchto metód pre spracovanie vybraných druhov odpadov. Potrebná znalosť anglického jazyka, schopnosť práce s internetom, vyhľadávanie vo vedeckých databázach
Ing. Vladimír Marcinov Možnosti získavania vybraných kovov z roztokov po lúhovaní lítiových akumulátorov Cieľom práce bude spracovať prehľad o možnostiach získavania Li, Co, Mn a Ni z roztokov po lúhovaní LiA.  Výsledkom práce bude sumarizácia poznatkov o možnostiach a metódach získavania kovov využívaných pri výrobe LiA. Hlavným výstupom práce bude návrh schémy spracovania výluhov z LiA.  Potrebná znalosť anglického jazyka, vyhľadávanie vo vedeckých databázach, práca v šablóne TUKE
Ing. Alexandra Kollová Možnosti získavania cínu z odpadov. Cieľom práce bude zhodnotiť význam cínu, opísať súčasný stav dostupnosti surovín cínu, uviesť významné zdroje odpadov s obsahom cínu, popísať súčasný stav v oblasti recyklácie týchto vybraných druhov odpadov a spracovať literárny prehľad o možnostiach získavania cínu z rôznych typov odpadov. Výsledkom práce bude prehľad a porovnanie účinnosti metód používaných na získavanie cínu z rôznych typov odpadov. Súčasťou výstupov práce bude aj návrh spracovania vybraného druhu odpadu s obsahom cínu formou blokovej schémy s odôvodnením jednotlivých krokov. Potrebná znalosť anglického jazyka, schopnosť práce s internetom, vyhľadávanie vo vedeckých databázach.
Ing. Zita Takáčová, PhD. Pyrolýza a splyňovanie odpadov Cieľom práce bude vytvoriť prehľad o daných termických metódach spracovania odpadov, porovnať ich, zadefinovať možnosti ich aplikácie na vybrané odpady a uviesť príklady z praxe. Ďalším cieľom bude štúdium súčasného stavu v oblasti výskumu pyrolýzy a splyňovania vybraných odpadov. Výsledkom práce bude literárny prehľad postupov, princípov a podmienok pyrolýzy a splyňovania a ich porovnanie. Zároveň bude výstupom analýza súčasného stavu v oblasti výskumu týchto metód a ideový návrh pre spracovanie vybraného odpadu. Potrebná znalosť anglického jazyka, schopnosť práce s internetom, vyhľadávanie vo vedeckých databázach, práca so šablónou TUKE.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Využívanie elektrostatického zvlákňovania pri vývoji keramických nanovlákien na báze kovov. Cieľom bakalárskej práce bude teoretické štúdium možnej prípravy nových typov keramických nano/mikrovlákien na báze kovov metódou elektrostatického zvlákňovania z roztokov získaných hydrometalurgickým spracovaním odpadov. Nanovláknam vyrobeným metódou elektrostatického zvlákňovania sa doposiaľ venuje málo prác, ktoré využívajú „lacné” recyklovateľné suroviny. Bakalárska práca má teoretický charakter. Výstupom bakalárskej práce bude prehľadová tabuľka v súčasnosti bežne používaných materiálov v procese elektrostatického zvlákňovania ako aj štúdium aplikácií rôznych odpadov s obsahom kovov v danom procese. Bakalárka práca bude sledovať a porovnávať dôležité parametre získaných keramických nanovlákien bežne používaných materiálov ako aj z odpadov a vyvodzovať závery.  Anglický jazyk, práca s PC, práca s databázou: Science Direct, Scopus, WOS a atď.
Ing. Šimon Nagy Analýza materiálového zloženia vybraných elektronických prvkov z dosiek plošných spojov Momentálny trend vo výrobe a stúpajúci dopyt po elektronike prináša rýchly pokrok vo vývoji elektrických a elektronických zariadení. Obsahom práce bude analýza a syntéza poznatkov v oblasti materiálového zloženia elektrických a elektronických zariadení. Vyradené dosky plošných spojov sú materiálovo zaujímavým odpadom kvôli vysokému obsahu kovov. Podrobná analýza materiálov a prvkov obsiahnutých v súčiastkach nachádzajúcich sa na doskách plošných spojov bude čoraz významnejšia a to hlavne z pohľadu ich perspektívnejšieho využívania v obehovom hospodárstve. Teoretickým obsahom práce bude analýza a syntéza poznatkov v oblasti materiálového zloženia dosiek plošných spojov. Experimentálna časť bude zameraná na procesy mechanickej predúpravy elektronických súčiastok a prvkovú a fázovú analýzu.  Cieľ práce bude zameraný na materiálové zloženie elektronických súčiastok nachádzajúcich sa na doskách plošných spojov vo výpočtovej technike. Potrebná znalosť anglického jazyka. Schopnosť práce v bibliografických databázach a knižniciach. Základné znalosti v oblasti elektroniky. 
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Vplyv elektromobilov na životné prostredie v porovnaní s automobilmi so spaľovacím motorom. Bakalárska práca sa venuje porovnaniu environmentálneho dopadu elektromobilov a automobilov s klasickým spaľovacím motorom na životné prostredie. Elektromobily sú prezentované a považované za zelenú dopravu budúcnosti s nulovou emisnou stopou (produkcia CO2). Toto tvrdenie vychádza z hodnotenia ekologického dopadu elektromobilov len počas ich samotnej prevádzky. Niektoré európske organizácie však už začali pri hodnotení vplyvu elektromobilov na ŽP využívať metodiku Life Cycle Assessment (LCA), pri ktorej sa berie do úvahy celý životný cyklus automobilov od výroby, cez prevádzku až po recykláciu. Cieľom práce je objektívne vyhodnotiť vplyv elektromobilov na ŽP v zmysle vyššie uvedeného. Na základe preštudovaných odborných zdrojov objektívne zhodnotiť vplyv elektromobilov na ŽP počas ich celého životného cyklu. znalosť anglického jazyka, práca s internetom, zanietenosť pre štúdium odborných publikácií ohľadom predmetnej problematiky

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"