CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Bakalárske práce

Témy Bc. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov v akademickom roku 2018/2019.

Postup pri výbere témy záverečnej bakalárskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP, o ktorú má záujem.
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP.
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej.
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia.
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií a zadá tému do MAISu, kde priamo priradí vybraného študenta.
  6. Študenti, ktorí neuspeli, následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená riaditeľom ústavu z voľných tém ZP.

Termíny:
Zverejnenie tém: najneskôr do 01.06.2019
Výber témy a zapísanie študenta do MAISu: do 30.6.2019

témy vo formáte PDF

Vedúci ZP

Názov práce Anotácia Požadovaný výstup Požiadavky
  Ing. Martina Laubertová, PhD.  Využitie metód fyzikálno-chemického spracovania tuhých odpadov so zameraním sa na stabilizáciu a solidifikáciu a ich aplikácie v praxi. Cieľom práce bude: Charakterizovať tuhé odpady ako sú: troska alebo popol so spaľovacích procesov,  priemyselné kaly, zvyšky z chemických procesov  a pod.. Analyzovať  environmentálne záťaže s uvedenými typmi odpadov na Slovensku. Popísať princíp stabilizácie a solidifikácie a ich aplikáciu na vybrané odpady. Výsledkom práce bude zhodnotenie vybraných fyzikálno- chemických metód spracovania tuhých odpadov, so zameraním na charakter  odpadu, popísanie ich výhod resp.  nevýhod, popísanie faktorov ovplyvňujúcich procesy a aplikácia procesov v praxi. Nutná znalosť anglického jazyka.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Nakladanie s opotrebovanými roztokmi vznikajúcimi v procese predbežnej úpravy pri žiarovom zinkovaní. Cieľom bakalárskej práce bude charakterizácia a zmapovanie množstva vznikajúcich kvapalných odpadov v danom procese s ohľadom na ich možné spracovanie. Práca sa bude zameriavať na charakterizáciu možných metód spracovania uvedeného odpadu a návrhu možnej optimálnej schémy spracovania. Anglický jazyk, práca s PC, práca s databázou: Science Direct, Scopus a atď.
Ing. Anna Kochmanová Možnosti získavania prvkov vzácnych zemín z priemyselných odpadov   Prvky vzácnych zemín (PVZ) patria do zoznamu kritických surovín pre Európsku úniu už od roku 2011. Cieľom práce je charakterizovať prvky vzácnych zemín, ich použitie a výskyt v rôznych druhoch priemyselných odpadov a popísať možnosti získavania týchto prvkov z vybraných druhov odpadov. Literárny prehľad možností získavania prvkov vzácnych zemín z červeného alebo hnedého  kalu z výroby Al2O3 s cieľom získať prvky vzácnych zemín a návrh schémy možného spracovania. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom.  
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Možnosti využitia popolčeka ako vedľajšieho energetického produktu pri čistení odpadových vôd Popolček zo spaľovania čierneho, resp. hnedého uhlia predstavuje zaujímavý zdroj suroviny na druhotné spracovanie. Vzhľadom na jeho chemické zloženie, fyzikálne parametre a zároveň aj jeho dostatočné množstvo je popolček vhodným zdrojom suroviny použiteľnej na ďalšie priemyselné použitie, ako prísada do betónov, čistenie dymových plynov v rôznych priemyselných prevádzkach, a iné. Aj napriek pomerne vysokej miere priemyselného zužitkovania popolčeka, ako vedľajšieho energetického produktu, ostáva bohužiaľ stále jeho veľká časť nevyužitá. Cieľom práce bude navrhnúť možné riešenia využitia popolčeka pri čistení odpadových vôd pri aplikácii fyzikálnych a chemických metód. Práca s cudzojazyčnou odbornou a vedeckou literatúrou.  
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti materiálovej recyklácie trosky z elektrických oblúkových pecí Bakalárska práca sa venuje problematike materiálovej recyklácie trosky ako priemyselného odpadu vznikajúceho pri výrobe ocele v EOP. V SR sa oceľ v EOP vyrába v Železiarňach Podbrezová a.s. Na 1 t ocele vzniká približne 120 kg trosky. Predmetný materiál obsahuje oxidy na báze Ca, Mg, Al, Si, Mn a samozrejme Fe. Okrem toho EOP troska obsahuje aj tzv. minoritné kovy ako napr. Cr, W, Ni, Co a pod. Cieľom práce je navrhnúť spôsob materiálovej recyklácie EOP trosky aplikovateľný v podmienkach SR. Na základe preštudovaných odborných publikácií navrhnúť postup materiálovej recyklácie trosky z EOP. znalosť anglického jazyka, práca s internetom, zanietenosť pre štúdium odborných publikácií ohľadom predmetnej problematiky
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Skrytý potenciál európskych „urban mines“. Tzv. „urban mines“ predstavujú sekundárny zdroj kovov v antropogénnom priestore. Cieľom práce bude charakterizovať „urban mines“, analyzovať ich surovinové zloženie a vyhodnotiť možnosti ich využitia v zmysle surovinových potrieb EU. Zhodnotenie kovového potenciálu „urban mines“ v zmysle surovinových potrieb EU. znalosť anglického jazyka,
práca s internetom
RNDr. Silvia Demčáková, PhD. Elektrochemické metódy používané pri získavaní cínu z roztokov   Cieľom práce bude charakterizovať vybrané elektrochemické metódy používané pri získavaní cínu z roztokov a porovnať ich efektivitu z hľadiska získaného produktu. Výsledkom práce bude prehľad o najviac využívaných potenciostatických a galvanostatických metódach získavania cínu z roztokov, ich charakterizácia a porovnanie efektivity vzhľadom k množstvu a čistote získaného cínu.   Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, práca s odbornou literatúrou.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT