CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Laboratória na ústave

Interactive Recycling Auditorium (IRA)

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A327

Technické vybavenie: dataprojektor, videokonferenčná zostava, 40 miest na sedenie

Charakteristika: Miestnosť je určená na prednášky pre študentov a vidoekonferencie. Svojou kapacitou je využívaná na rôzne podujatia ako konferencie, workshopy a štátne skúšky pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.

3D vizualizácia: pohľad 1 pohľad 2 pohľad 3

Centrum spracovania odpadov 1 (CENSO 1) – Laboratórium spracovania odpadov

Miestnosť: PK12, č.d. 009

Technické vybavenie: laboratórna rúrová pec s odsávaním, digestor, základné laboratórne vybavenie, PC zostava.

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

3D vizualizácia: pohľad 1

Centrum spracovania odpadov 2 (CENSO 2) – Laboratórium mechanických recyklačných procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 008

Technické vybavenie: zariadenia na rozmerovú úpravu materiálov (drviče, mlyny), laboratórne sitovacie zariadenie s príslušenstvom.

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci predmetov Druhotné suroviny a odpady, Základy úpravníctva a v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

3D vizualizácia: pohľad 1

Centrum spracovania odpadov 3 (CENSO 3) – Laboratórium fyzikálnych recyklačných procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 007

Technické vybavenie: magnetické separátory, pneumatický separačný stôl, dopravníkový pás, zásobník s vibračným podávačom, poloprevádzkové sitovacie zariadenie, vibračný triedič, Eddy – current separátor.

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci predmetov Druhotné suroviny a odpady, Základy úpravníctva a v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

3D vizualizácia: pohľad 1 pohľad 2

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO) – Poloprevádzková linka

Miestnosť: PK12, č.d. 004

Technické vybavenie: Poloprevádzkové linky s príslušenstvom na hydrometalurgické spracovanie kovonosných odpadov

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

3D vizualizácia: pohľad 1

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO) – Laboratórium tepelných procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 003A

Technické vybavenie: Vysokoteplotná vákuová pec, vysokofrekvenčný indukčný generátor, základné laboratórne vybavenie

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

3D vizualizácia: pohľad 1

Laboratórium recyklačných procesov I.

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A410

Technické vybavenie: digestor, lúhovacia aparatúra, rotačná odparka, muflová pec, sušiareň, ozonizátor, lúhovací reaktor 3 l, laboratórna technika (pH meter a analytické váhy)

Charakteristika: Vedeckú a odbornú orientáciu laboratória charakterizuje výskumná činnosť v oblasti aktuálnych problémov teórie a navrhovania postupov recyklačných technológií so zameraním na hydrometalurgické metódy spracovania odpadov. V laboratóriu sa riešia domáce i zahraničné projekty. Výučba v rámci bakalárskych a diplomových prác.

3D vizualizácia: pohľad 1

Laboratórium recyklačných procesov II.

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A443

Technické vybavenie: digestor, lúhovacia aparatúra, laboratórna technika (pH meter a analytické váhy)

Charakteristika: Vedeckú a odbornú orientáciu laboratória charakterizuje výskumná činnosť v oblasti aktuálnych problémov teórie a navrhovania postupov recyklačných technológií so zameraním na hydrometalurgické metódy spracovania odpadov. V laboratóriu sa riešia domáce i zahraničné projekty. Výučba v rámci bakalárskych a diplomových prác.

3D vizualizácia: pohľad 1

Laboratórium RTG

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A411

Technické vybavenie: energodisperzný röntgenový fluorescenčný spektrometer Shimadzu, RTG práškový difraktometer Panalytical, laboratórny mlyn

Charakteristika: Pracovisko je zamerané na prepojenie výskumnej a vývojovej činnosti s praxou, na identifikáciu a analýzu materiálov v rámci domácich a zahraničných vedeckých projektov.

3D vizualizácia: pohľad 1

Centrum spracovania odpadov 5 (CENSO 5) – Laboratórium recyklačných procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 001

Technické vybavenie: Vodný splav, elektrolyzér, základné laboratórne vybavenie.

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

Centrum spracovania odpadov 6 (CENSO 6) – Laboratórium hydrometalurgických procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 003

Technické vybavenie: Základné laboratórne vybavenie, lúhovacie aparatúry s príslušenstvom.

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci predmetu Hydrometalurgické procesy a v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

Centrum spracovania odpadov 7 (CENSO 7) Laboratórium prípravných procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 005

Technické vybavenie: Základné laboratórne vybavenie, PC zostava, dataprojektor, tabuľa

Charakteristika: v laboratóriu prebieha teoretická výučba v rámci predmetov Základy úpravníctva, Druhotné suroviny a odpady, Hydrometalurgické procesy, Spracovanie priemyselných odpadov.

Centrum spracovania odpadov 4 (CENSO 4) – Laboratórium pyrometalurgických procesov

Miestnosť: PK12, č.d. 006

Technické vybavenie: elektrické pece, sušiarne, príslušenstvo k obsluhe.

Charakteristika: v laboratóriu prebieha praktická výučba v rámci predmetu Neželezné kovy a v rámci riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

Počítačová učebňa

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A433

Technické vybavenie: interaktívna tabuľa, dataprojektor, PC zostavy

Charakteristika: V učebni prebieha výučba predmetov: Recyklačné procesy, Nebezpečné odpady, Základy úpravníctva, Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov, Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov, Metodológia vzorkovania, Informatika, Spracovanie nebezpečných odpadov, Hydrometalurgické procesy, Vplyv priemyslu na životné prostredie.

Celoročníkový predmet: Neželezné kovy

Didaktická učebňa

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A431

Technické vybavenie: PC zostava, TV zostava.

Charakteristika: V tejto didaktickej učebni prebieha výučba predmetov: Rafinácia a príprava zliatin, Teória a metodika experimentovania. Vplyv priemyslu na životné prostredie. Nebezpečné odpady, Nakladanie s odpadmi, Celoročníkový predmet Neželezné kovy

Laboratórium spracovania odpadových vôd

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A441

Technické vybavenie: lúhovacia aparatúra, laboratórna technika (pH meter a analytické váhy, trepačka, elektrické a magnetické miešadla).

Charakteristika: Laboratórium je zamerané na prepojenie výskumnej a vývojovej činnosti s praxou, konkrétne na spracovanie odpadových vôd. V laboratóriu prebieha riešenie projektov, a výučba v rámci bakalárskych a diplomových prác.

Laboratórium špeciálnych metód

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A438

Technické vybavenie: digestor, derivatograf

Charakteristika: Vedeckú a odbornú orientáciu laboratória charakterizuje výskumná činnosť v oblasti aktuálnych problémov teórie a navrhovania postupov spracovania odpadov. Využíva sa na riešenie domácich a zahraničných projektov. V laboratóriu prebieha výučba v rámci bakalárskych a diplomových prác.

Laboratórium prístrojovej analytickej a fyzikálnej chémie, destilovňa

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A336

Technické vybavenie: konduktometer, elektrolyzér, Pulfrichov spektrofotometer, potenciometer, pH meter, atómový absorpčný spektrometer, destilačné zariadenie, Hopplerov viskozimeter, Englerov viskozimeter.

Charakteristika: Výučbové laboratórium, ktoré svojim prístrojovým vybavením pokrýva rozsah výučby predmetov Analytická chémia a Praktikum z fyzikálnej chémie pre rôzne študijné programy FMMR a TUKE. Elektrochemické, či optické prístroje umožňujú stanovenie analytov na nižších koncentračných úrovniach, čím vytvárajú priestor pre posúdenie a porovnanie aplikovateľnosti rôznych metód napr. z hľadiska charakteru vzorky, limitných kritérií, požiadaviek na analýzu atď.

Laboratórium AAS a úpravy vzoriek pre roztokovú analýzu

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A335

Technické vybavenie: duálny spektrometer contrAA 700, zariadenie ETHOS One pre tlakový mikrovlnový kyselinový rozklad tuhých vzoriek, laboratórna trepačka, ultrazvukový dezintegrátor, centrifúga

Charakteristika: Vedecké a odborné laboratórium, ktorého prístrojové vybavenie umožňuje efektívny rozklad tuhých vzoriek rôzneho charakteru (pôdy, sedimenty, biofilmy, prach, tuhé odpady, multikompozitné materiály...), kvantitatívnu analýzu roztokov v širokom koncentračnom rozsahu, klasické jednokrokové aj sekvenčné extrakcie v oblasti frakcionačnej analýzy ako aj ultrazvukovo podporované extrakcie. Možnosti laboratória sú využívané v širokom spektre domácich i zahraničných projektov. Laboratórium sa využíva aj v rámci výučby predmetu Moderné identifikačné metódy, na realizáciu bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.

Laboratórium spektrografie a emisnej spektrometrie

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A334

Technické vybavenie: spektrograf PGS 2, spektrometer Atomcomp 2000, denzitometer, mikrováhy 

Charakteristika: Vedecké a odborné laboratórium, ktorého prístrojové vybavenie umožňuje kvalitatívnu/kvantitatívnu priamu analýzu tuhých vzoriek rôzneho charakteru a pôvodu (priemyselné oxidické/neoxidické prášky, pôdy, sedimenty, gravitačný prašný spad, úlety) pre potreby rôznych domácich a zahraničných projektov, ale aj výučbového procesu v rámci bakalárskych a diplomových praktík, špecificky orientovaných predmetov v 2. stupni štúdia FMMR, UPJŠ ako aj doktorandského štúdia.

Laboratórium ICP OES

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A333

Technické vybavenie: ETV-ICP-OES Spektrometer IRIS AP, mikrováhy ,

Charakteristika: Vedeckú a odbornú orientáciu laboratória charakterizuje výskumná činnosť v oblasti optimalizácie a validácie priamych i tandemových spektrálnych metód a ich aplikácie v oblasti environmentálnych analýz zameraných na stanovenie anorganických komponentov - ťažkých kovov v zložkách životného prostredia ako voda, pôda, sedimenty, biofilmy, ale aj v priemyselných materiáloch (produkty, odpady). Laboratórium sa využíva aj pre účely výučby na 2. a 3. stupni VŠ štúdia v rámci špecificky orientovaných predmetov, ktoré študentovi poskytujú komplexný obraz o správnej laboratórnej praxi a adekvátnu laboratórnu zručnosť.

Laboratórium UV/VIS spektrofotometrie

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A331

Technické vybavenie: multiparametrový fotometer, potenciometer, COD reaktor

Charakteristika: Vedecké a odborné laboratórium, v ktorom prístrojové vybavenie umožňuje stanovenie parametrov (anorganických zložiek) v povrchovej, pitnej aj odpadovej vode ako aj meranie ďalších dôležitých parametrov charakterizujúcich roztoky ako je pH, ORP (redox potenciál), ISE, TDS, salinita, resistivita a teplota, vďaka čomu je možné získať komplexnejšiu informáciu o zložení a správaní sa roztokov (ich zložiek) v laboratórnych podmienkach i prirodzených systémoch. Laboratórium je využívané aj v rámci vedecko-pedagogickej činnosti pracoviska pre účely projektov (VEGA, APVV), výučbu (laboratórne cvičenia z analytickej chémie, bakalárske a diplomové praktiká) a flexibilnú analýzu vzoriek pitných vôd zo súkromných zdrojov.

Laboratórium prípravy roztokov

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A312

Technické vybavenie: zariadenie na prípravu ultračistej vody

Charakteristika: Technické zázemie, laboratórium zabezpečujúce prípravu roztokov (zásobné roztoky, kalibračné roztoky, odmerné roztoky, atď.) pre potreby rôznych projektov v rámci vedeckého výskumu ako aj výučbového procesu na pracovisku.

Laboratórium elektrochémie, chromatografie a spektrofotometrie

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A313

Technické vybavenie: Elektrochemický analyzátor Voltalab 50, HPLC analyzátor, konduktometer, potenciometer, pH metre, vysokoteplotná pec, sušiareň, zariadenia na elektrokoaguláciu, generátor pulzov.

Charakteristika: Laboratórium je zamerané na vedecko-výskumnú aktivitu zamestnancov a realizáciu experimentálnych prác študentov na všetkých troch stupňoch VŠ štúdia. Využíva sa na riešenie domácich a zahraničných projektov.

Laboratórium prípravy vzoriek

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A314

Technické vybavenie: zariadenia na metalografickú prípravu vzoriek, brúska Montasupal a leštička STRUERS, stolný svetelný mikroskop, piecka na tavenia do 1200°C s odporovým ohrevom a reguláciou.

Charakteristika: Laboratórium je určené na prípravu metalografických vzoriek. V uvedenom laboratóriu majú študenti možnosť získať praktické skúsenosti s prípravou metalografických vzoriek pre analýzu materiálov na svetelnom mikroskope. Zároveň je možnosť realizovať tavenie vzoriek na odporovej elektrickej peci v ochrannej atmosfére. Využíva sa na riešenie diplomových prác a domácich a zahraničných projektov.

Laboratórium spracovania odpadov

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A315

Technické vybavenie: Vibračný mlyn, delič vzoriek, flotátor, mikrovlnná aparatúra, lúhovacie aparatúry 3x, digestor, 3x, analytické váhy, trepačka, elektrická sušiareň.

Charakteristika: Laboratórium je určené na vyučbu celoročnikového predmetu Neželezné kovy. Laboratórium je zamerané na prípravu vzoriek a spracovanie materiálov metódami hydrometalurgického spracovania. V uvedenom laboratóriu majú študenti možnosť získať praktické skúsenosti s recyklačnými procesmi ako sú lúhovanie, cementácia zrážanie kvapalinová extrakcia a pod.

V tomto laboratóriu prebiehajú laboratórne cvičenia z predmetov : Neželezné kovy, Metodológia vzorkovania, Spracovanie komunálneho odpadu, Druhotné suroviny a odpady, Spracovanie priemyselného odpadu. 

Laboratórium klasických analytických metód

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A317

 Technické vybavenie: digestor, elektrická sušiareň, rychlováhy

Charakteristika: Laboratórium je primárne určené pre výučbu predmetu Analytická chémia pre viaceré študijné programy FMMR a TUKE. Slúži aj pre výučbu v rámci bakalárskych a diplomových praktík a pre potreby rôznych projektov. Vybavenie laboratória umožňuje študentom vykonávať experimenty klasickej kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie, ktoré následne dokážu aplikovať pri riešení úloh z oblasti materiálových, hutníckych a environmentálnych analýz.

Učebňa

Miestnosť: Hlavná budova L9/A, č.d. A318

Technické vybavenie: dataprojektor, PC zostava

Charakteristika: Výučbová miestnosť určené pre menšie skupiny študentov. V učebni sa konajú prednášky, výpočtové cvičenia, konzultácie a semináre pre študentov rôznych študijných programov FMMR a TUKE

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"