CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov

Laboratórium spracovania priemyselných odpadov (LSPO) je spoločným pracoviskom Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE a ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. spolupracujúcich na zmluvnom základe. Zámer vybudovať moderné Laboratórium vznikol zo spoločenskej objednávky plniť odporúčania Európskej komisie a zároveň riešiť nutnosť materiálovej recyklácie množstva priemyselných odpadov tak, aby odpovedali súčasným požiadavkám.

LSPO vzniklo slávnostným podpísaním zmluvy medzi Katedrou neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE (v súčasnosti Ústav recyklačných technológií FMMR TUKE) a Výskumno-vývojovým centrom Železiarní Podbrezová, s.r.o. na 5. medzinárodnej vedeckej konferencii Odpady – druhotné suroviny, ktorá sa konala v dňoch 04. – 07. júna 2013 v Liptovskom Jáne. Existenciu laboratória podpísali prorektor pre vzdelávanie TUKE prof. Pavel Raschman, dekan Hutníckej fakulty TUKE (v súčasnosti Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – FMMR) doc. Peter Horňak, vedúci katedry KNKaSO HF TUKE prof. Tomáš Havlík a riaditeľ ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o. prof. Ľudovít Parilák. Zmluva o zriadení LSPO medzi KNKaSO HF TUKE a ŽP VVC, s.r.o. je významným krokom pre obe zúčastnené strany a nadväzuje na dlhoročnú vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe ocele v ŽP, a.s. Prostredníctvom LSPO sa vytvorí priestor pre úzku spoluprácu školy s praxou, zabezpečia sa vhodné technické a materiálne podmienky pre realizáciu výskumu a vývoja v oblasti recyklácie kovonosných odpadov.

Účelom a cieľom činnosti LSPO je integrácia výskumných kapacít do spoločnej platformy umožňujúcej efektívne realizovať výskum, vývoj a inovačné podnikanie v oblasti získavania a spracovania druhotných surovín, predovšetkým riešenie aktuálnych problémov podnikovej praxe a urýchlený transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe v podobe konkrétnych inovačných projektov.

Laboratórium rieši úlohy základného a aplikovaného výskumu materiálovej recyklácie priemyselných odpadov, pričom:

 • rieši úlohy tvorby a využívania databáz v materiálovej recyklácii odpadov,
 • zhromažďuje, eviduje a sprístupňuje výsledky vedeckých prác v tejto oblasti,
 • poskytuje poradenskú a expertíznu činnosť,
 • overuje schodnosť procesov v laboratórnom, poloprevádzkovom a prevádzkovom meradle,
 • vypracováva know-how podľa objednávky konkrétneho zákazníka,
 • rieši domáce a medzinárodné vedecko-výskumné projekty podľa zverejnených výziev,
 • zameriava sa na riešenie strategických úloh problematiky priemyselných odpadov vznikajúcich v slovenských hutníckych závodoch.

V roku 2014 získalo LSPO prestížne ocenenie Cenu odpadového hospodárstva „Zlatý mravec 2013“ v kategórii „Inovatívne riešenie“. V roku 2014 získalo LSPO ďalšie ocenenie na medzinárodnej konferencii Technika ochrany prostredia cenu TOP 2014 a to 2. miesto v kategórii „Environmentálna technológia.

Laboratórium LSPO v roku 2023 oslavuje 10 rokov od svojho založenia. Počas svojho pôsobenia sa podarilo:

 • vybudovať pilotné poloprevádzkového zariadenia na hydrometalurgické spracovanie priemyselných odpadov,
 • realizovať 13 výskumných úloh z týchto oblastí:
  • Riešenie problematiky spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s.
  • Materiálová recyklácia oceliarenských trosiek
  • Problematika čistoty druhotných surovín
 • organizovať spoločné odborné semináry:
  • Rok 2015: „Technológie recyklácie druhotných surovín“
  • Roky 2016, 2018, 2019: „Materiálová recyklácia priemyselných odpadov“
 • publikovať viac ako 60 odborných a vedeckých článkov,
 • riešiť viac ako 20 záverečných bakalárskych, diplomových a doktorandských,
 • vychovať viacerých odborníkov pre prax.

Významným výsledkom je aj uplatnenie produktu z hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece vo forme produktu: polovodičovej súčiastky – varistor. Táto súčiastka bola zapísaná ako úžitkový vzor: Polovodičová súčiastka (varistor) vyrobená zo ZnO získaného recykláciou priemyselných odpadov, Číslo prihlášky: 50037-2022, Číslo dokumentu: 9685, 25. 1. 2023.V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte:
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.- Riaditeľ ústavu
Tel: (+421) 055 602 24 28
Email:dusan.orac@tuke.sk

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"