CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

CENTRUM SPRACOVANIA ODPADOV

Centrum spracovania odpadov (CENSO) – vzniklo na pôde Technickej univerzity v Košiciach, Hutníckej fakulty, pôvodnej Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov (od februára 2016 Ústavu recyklačných technológií) v roku 2003 ako výsledok dlhoročnej výskumnej práce v oblasti výroby a spracovania kovov a odpadov, skúseností a úsilia. CENSO predstavuje výskumné laboratórium, ktoré je určené na skúmanie možností úpravy, spracovania alebo využitia odpadov ako potenciálnych druhotných surovín sofistikovanými metódami a vyvíjanie a overovanie nových postupov. Pritom sa aplikujú najmodernejšie spôsoby vedeckého poznania. Snahou Centra je na požiadanie odberateľa navrhnúť a zároveň preskúmať chovanie sa odpadu v procese jeho spracovania a stanoviť know-how optimálneho postupu spracovania. Zároveň sa Centrum neustále venuje základnému výskumu v oblasti spracovania a využitia odpadov a ponúka služby v oblasti poradenstva, štúdií a rešeršných služieb v oblasti problematiky nakladania s odpadmi. Pozornosť CENSO sa zameriava predovšetkým na tuhé odpady, a to ako na priemyselné odpady, tak aj na komunálne odpady a zložky separovaného zberu.

V rámci CENSO sa od jeho vzniku riešilo a v súčasnosti rieši viacero výskumných úloh v spolupráci s domáci a zahraničnými inštitúciami v nasledovných oblastiach:

  • spracovanie použitých zlievarenských pieskov
  • spracovanie oceliarenských úletov a kalov
  • spracovanie kalov z povrchovej úpravy kovov
  • spracovanie a využitie odpadov z výroby hliníka
  • spracovanie a využitie Al sterov z tavenia hliníka
  • spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení
  • spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov a iných

Viac informácií na: www.censo.fmmr.tuke.sk

Censo disponuje širokým prístrojovým parkom na zabezpečenie mechanickej, fyzikálno-mechanickej úpravy odpadov, hydrometalurgického a elektrometalurgického a termického spracovania odpadov.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT