CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM INŽINIERSKE ŠTÚDIUM POVOLANIA


ŠTÚDIUM

ÚRT garantuje a zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom programe „Spracovanie a recyklácia odpadov“ v študijnom odbore: „Získavanie a spracovanie zemských zdrojov“ v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

 

Spoločná rada študijného programu pre bakalárske
a inžinierske štúdium

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

Učitelia zabezpečujúci profilový predmet programu: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD., doc. Ing. Martina Laubertová, PhD., doc. Ing. Pavol Liptai, PhD.

Zástupcovia študentov: Bc. Kristína Talianová, Bc. Adriána Čikotová

Zástupcovia externých zainteresovaných strán alebo absolventov: Ing. Martina Lebeňáková (EUROVIA SK, a.s.), Ing. Soňa Kotelešová (Ferroenergy s.r.o.), Ing. Gréta Maruškinová, PhD. (ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o.)

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Názov študijného programu: Spracovanie a recyklácia odpadov

Názov študijného odboru: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Možnosť kombinovanej metódy: Áno

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Jazyk: slovenský

Študijný program na MAIS portáli: 

Študijný poradca: Ing. Tomáš Vindt, PhD.

 

Profil absolventa – Ciele vzdelávania

Absolvent preukáže prierezové vedomosti v oblasti surovinových zdrojov, charakterizácie, klasifikácie, úpravy a spracovania primárnych a sekundárnych surovín a základných recyklačných technológií odpadov. Absolvent má teoretické a praktické vedomosti v oblasti vybraných chemických disciplín a rozumie fyzikálnym a fyzikálno-chemickým princípom procesov výroby a spracovania surovín a štandardným analytickým metódam pri charakterizácii surovín. Pozná environmentálnu legislatívu, globálne problémy životného prostredia a chápe vzťahy medzi zložkami životného prostredia a vie identifikovať základné vplyvy priemyselnej výroby na životné prostredie. Absolvent vie získavať, interpretovať a vhodne používať a aplikovať informácie v danom študijnom programe a odbore pri riešení úloh a projektov v oblasti metód nakladania so  surovinami a odpadmi rôzneho skupenstva a vlastností. Má kompetentnosti v riešení teoretických a praktických problémov a environmentálnych otázok v oblasti úpravy, nakladania, spracovania surovín a vzorkovania, recyklácie odpadov a eliminácie znečistenia životného prostredia. Má kompetentnosť identifikovať a hodnotiť etické, sociálne  a iné súvislosti v rámci nakladania s odpadmi a riešením environmentálnych problémov a komunikovať získané informácie, princípy a riešenia odbornej aj laickej verejnosti. Absolvent je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať v danom odbore a príbuzných  odboroch a programoch.

Profil absolventa –  Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu:

 • Má prierezové vedomosti o princípoch a základných postupoch priemyselnej výroby kovov a spracovania surovín.
 • Rozumie fyzikálnej a fyzikálno-chemickej podstate procesov spracovania surovín, vzniku a recyklácie odpadov.
 • Pozná genézu, vlastnosti a klasifikáciu odpadov a rozumie princípom chemickej analýzy, základným analytickým metódam pri charakterizácii surovín a odpadov, účelu a princípu monitorovania zložiek životného prostredia.
 • Pozná globálne problémy životného prostredia a dokáže analyzovať základné vplyvy výroby na životné prostredie a kvalitu ľudského života.
 • Pozná legislatívu v odpadovom hospodárstve, globálnu surovinovú politiku a vie využívať informačné systémy odpadového hospodárstva.
 • Pozná a vie kvalitatívne porovnávať základné postupy a princípy nakladania s odpadmi vrátane zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, ich úpravy pred spracovaním a sanácie a eliminácie znečistenia životného prostredia a jeho zložiek.
 • Je schopný získavať, triediť, analyzovať a implementovať získané informácie a poznatky pri riešení rôznych úloh a projektov v oblasti nakladania s odpadmi rôzneho skupenstva vrátane nebezpečných odpadov.
 • Má kompetentnosti a praktické zručnosti v oblasti vzorkovania, štandardných postupov chemických analýz pri charakterizácii surovín a odpadov a v prezentovaní a obhajovaní získaných poznatkov a výsledkov odbornej a laickej verejnosti.
 • Je schopný ďalšieho samovzdelávania v odbore a pokračovať v štúdiu študijného programu II. stupňa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní vo všetkých oblastiach hutníckeho a iného priemyslu, v ktorom vznikajú odpady s ktorými je potrebné nakladať v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Tiež sa môže uplatniť v štátnej správe na oddelení životného prostredia, štatistických oddeleniach a monitorovacích staniciach, chemických a klinických laboratóriách a v súkromných inštitúciách zaoberajúcich sa úpravou, nakladaním, spracovaním, chemickou analýzou surovín a materiálov a recykláciou odpadov.

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Názov študijného programu: Spracovanie a recyklácia odpadov

Názov študijného odboru: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Udeľovaný akademický titul: Ing.

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Možnosť kombinovanej metódy: Áno

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Jazyk: slovenský

Študijný program na MAIS portáli: 

Študijný poradca: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

 

Profil absolventa – Ciele vzdelávania

Absolvent preukáže hlboké a prierezové odborné vedomosti z prírodovedných predmetov a nadväzujúcich technologicky orientovaných profilujúcich predmetov s orientáciou na procesy identifikácie, analýzy, úpravy, spracovania surovín a recyklácie komunálnych, priemyselných a nebezpečných odpadov a environmentálne aspekty priemyselnej výroby. Pozná chemické a fyzikálne vlastnosti surovín a odpadov a chápe teoretickú podstatu a praktické aspekty technologických procesov spracovania surovín a odpadov, najmä v metalurgických a na ne nadväzujúcich alebo príbuzných oblastiach priemyselnej a tvorivej činnosti. Rozumie princípom a funkcii zariadení na úpravu, triedenie, recykláciu surovín a odpadov všetkých skupenstiev a získavanie a rafináciu kovov a zlúčenín a vie ich aplikovať tvorivým spôsobom pri spracovaní surovín a odpadov. Dokáže určiť, predikovať a hodnotiť vplyvy fyzikálnych a chemických parametrov a premenných na proces integrovaním teoretických predpokladov, termodynamických výpočtov, kinetických a experimentálnych údajov. Získané výsledky vie štatisticky spracovávať a vie pracovať s technickými normami. Pozná princípy realizácie materiálovej bilancie procesov. Má teoretické a praktické zručnosti v konštruovaní diagramov pomocou termodynamických softvérov, v metódach experimentovania a zostavovaní základných laboratórnych aparatúr pre výskum spracovania surovín a odpadov. Je schopný tvorivo navrhovať riešenia pri spracovaní surovín a odpadov na základe teoretických poznatkov, experimentálnych výsledkov a analýzy procesov a integrovať ich do ucelenej štúdie. Chápe vzájomné vzťahy medzi zložkami životného prostredia a technologickými procesmi a dokáže syntetizovať a vyvodzovať závery z teoretických a experimentálnych pozorovaní. Vie identifikovať, monitorovať a zhodnotiť vplyvy procesov na životné prostredie a zdravie človeka a tvorivým spôsobom navrhnúť vhodné opatrenia na sanáciu a elimináciu negatívnych vplyvov pri zachovaní etických a sociálnych princípov. Analyzuje a implementuje teoretické poznatky pri riešení a zlepšovaní jestvujúcich procesov pri spracovaní surovín a odpadov obsahujúcich aj toxické a nebezpečné zložky. Je schopný efektívne vyhľadávať, využívať, analyzovať, integrovať a porovnávať vedecké informácie, pracovať s informačnými systémami a databázami a platnou slovenskou a európskou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Absolvent má kompetentnosť pracovať a koordinovať prácu v tímoch a jasne a zrozumiteľné komunikovať, formulovať, prezentovať, zdôvodňovať a obhajovať závery navrhovaných technologických riešení s odbornou aj laickou verejnosťou. Absolvent má rozvinuté vzdelávacie a samovzdelávacie schopnosti a je pripravený na štúdium študijného programu III. stupňa.

 

Profil absolventa –  Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu:

 • Preukazuje hlboké a prierezové odborné teoretické a praktické znalosti z nosných tém študijného programu, ktorými sú spracovateľské technológie primárnych a druhotných suroviny, komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov, environmentálnych aspektov výrob kovov a spracovania a získavania surovín a elimináciu znečistenia zložiek životného prostredia. Profiluje sa najmä v úprave a sofistikovaných triediacich postupoch surovín, recyklačných technológiách, identifikačných a chemických analýzach, spracovaní surovín a odpadov fyzikálno-mechanickými, hydrometalurgickými, elektrochemickými a pyrometalurgickými procesmi, v procesoch získavania surovín a materiálov, rafinácii neželezných kovov a zlúčenín získaných z odpadov a tiež v procesoch čistenia odpadových vôd a sanácie.
 • Dokáže aplikovať základné teoretické, praktické a faktické poznatky o spracovateľských technológiách, recyklačných procesoch a environmentálnych aspektoch a integrovať známe postupy a legislatívne opatrenia pri riešení nových úloh.
 • Rozumie a vie využívať pri riešení úloh moderné identifikačné analytické metódy, softvérové prostriedky, realizovať a vyhodnocovania materiálové bilancie procesov a predikovať správanie sa systémov pomocou termodynamických výpočtov a konštrukcie fázových a špeciačných diagramov.
 • Je schopný efektívne vyhľadávať, analyzovať, kriticky selektovať odborné informácie, integrovať a syntetizovať teoretické a praktické vedomosti v širších súvislostiach spracovania surovín a odpadov.
 • Pozná environmentálne aspekty výroby a spracovania surovín a kovov a je schopný na základe zvolených kritérií hodnotiť environmentálne vplyvy technológií na životné prostredie.
 • Má schopnosti tvorivo riešiť zadané úlohy v oblasti študijného odboru a programu a vie navrhnúť alebo zlepšovať jestvujúce procesy.
 • Má experimentálne zručnosti na overenie vhodnosti metód recyklácie odpadov rôznych druhov a skupenstiev a tiež metód na elimináciu znečistenia, a to pri zachovaní etických a spoločenských princípov zodpovednosti.
 • Pozná legislatívny rámec, strategické ciele EÚ v odpadovom hospodárstve a má zručnosti implementovať platnú legislatívu a informačné systémy odpadového hospodárstva pri riešení úloh a projektov.
 • Vie zvládať manažment informácií, má kritické koncepčné myslenie, vie identifikovať a riešiť odborné problémy v danom odbore.
 • Má kompetentnosť pracovať a koordinovať prácu v tímoch a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať so zreteľom na etické a spoločenské kritériá.
 • Má kompetentnosť jasne a zrozumiteľne formulovať, prezentovať a komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia pred odborníkmi aj laickou verejnosťou v oblasti charakterizácie, úpravy, spracovania a recyklácie surovín a odpadov z priemyselných odvetví a vplyvov a eliminácie znečistenia zložiek životného prostredia.

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní vo všetkých oblastiach hutníckeho a iného priemyslu, v ktorom vznikajú odpady, s ktorými je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou ako technológ a riadiaci pracovník. Zároveň sa uplatňuje ako technológ, riadiaci pracovník a odborne spôsobilá osoba v recyklačných spoločnostiach, tiež v štátnej správe na oddeleniach životného prostredia alebo ako výskumný pracovník. Svoje znalosti uplatňuje aj v pedagogickej oblasti.

 

POVOLANIA

 

 

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"