CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Diplomové práce

Aktuálne diplomové práce v akademickom roku 2023/2024

Prvý ročník Ing.

Školiteľ Študent Názov záverečnej práce
doc. Ing. Pavol Liptai, PhD. Bc. Leokádia Malecová Využitie magnetických snímačov pri triedení vodivých materiálov.
doc. Ing. Martina Laubertová, PhD. Bc. Alexandra Janitorová Zhodnocovanie vyradených žiariviek.
doc. Ing. Zita Takáčová, PhD. Bc. Martin Kurian Získavanie kovov z výluhov po lúhovaní aktívnej hmoty použitých lítiových akumulátorov.
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Bc. Daniela Krajňáková Aplikácia elektrokoagulácie pri odstraňovaní nekovových kontaminantov z odpadových vôd.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Bc. Lea Toporceová Materiálový potenciál kalu z neutralizačnej stanice z procesu pozinkovania.

Druhý ročník Ing.

Školiteľ Študent Názov záverečnej práce
doc. Ing. Martina Laubertová, PhD. Bc. Kristína Talianová Spätné získavanie vybraných kovov (Li, Au) zo smartfónov po skončení ich životného cyklu.
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Bc. Kamil Hirjak Návrh technológie na spracovanie železonosných odpadov so zameraním na zníženie emisií CO2.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Bc. Milan Kováčik Možnosti lúhovania EOP trosky po tepelnej predúprave.
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Bc. Zlatica Chromá Posúdenie vhodnosti metód na stanovenie rizikových zložiek vôd produkovaných v hutníctve.
Ing. Zita Takáčová, PhD. Bc. Aleksander Adam Krobisz Selektívne získavanie paládia a ródia z výluhov.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Bc. Klaudia Kundráková Využívanie elektrostatického zvlákňovania pri vývoji keramických nanovlákien na báze kovov z recyklovaných materiálov.
Ing. Jakub Klimko, PhD. Bc. Petra Růžičková Získavanie vybraných neželezných kovov z roztokov po lúhovaní odpadov elektrických a elektronických zariadení.
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Bc. Ľubomír Sásik Možnosti recyklácie trosky z výroby neželezných kovov v Banskej Štiavnici.
prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Bc. Matej Stančík Zhodnocovanie vybraného druhu odpadu pochádzajúceho zo Železiarni Podbrezová.
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Bc. Anton Župa Využitie impulznej metódy pri elektrokoagulácii chrómu.

Postup pri výbere témy záverečnej inžinierskej práce

 1. Študent si vyberie tému ZP o ktorú má záujem
 2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP. Prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP
 3. Po konzultáciách s vedúcim ZP a jeho schválením sa prihlási na tému ZP v MAISe
 4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia, školiteľ sa rozhodne komu priradí tému ZP
 5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií
 6. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená vedúcim ústavu z voľných tém ZP
 7. Termíny:
  Zverejnenie tém: najneskôr do 01.10.2023
  Výber témy a zapísanie študenta do MAISu: 1.10.2023-20.10.2023


Vedúci ZP   Názov práce   Anotácia   Požadovaný výstup   Požiadavky  
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.   Zisk strategických surovín recykláciou fotovoltických panelov Fotovoltické panely (PV) sú po skončení životnosti cenným zdrojom viacerých strategických surovín (kovov, materiálov). EÚ má v súčasnosti za cieľ zabezpečiť zisk strategických/kritických materiálov z vlastných zdrojov a teda zvýšiť podiel aj recyklácie. Cieľom práce bude skúmať súčasný stav a nové metódy recyklácie a zisku kovov/materiálov z odpadu fotovoltických panelov (napr. Si, In, Ga, Se a pod.).V práci sa študent bude venovať rôznym prístupom k spracovaniu vyradených PV modulov podľa druhu a zloženia. V spolupráci s praxou bude cieľom študenta navrhnúť vlastné riešenie ako vhodne recyklovať vybraný druh PV panelu a získať (uplatniť) ekonomicky zaujímavé a strategicky hodnotné produkty. Navrhovaný koncept riešenia následne overí v laboratóriu.   - Identifikácia výskytu a potenciálu strategických/kritických prvkov v PV paneloch; charakterizácia a rozdelenie PV - Prehľad literatúry k rôznym spôsobom získavania kritických prvkov/materiálov z PV panelov   - Experimenty zamerané na štúdium procesov a metód získavania zvolených prvkov/materiálov z vyradených PV - Práca s odbornou a vedeckou literatúrou, internetom - Experimentálna práca v laboratóriu - Súčasťou je prax vo firme  
Prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.   Zhutňovanie jemnozrnných materiálov pri výrobe sekundárnej medi    Práca je zameraná na proces zhutňovania jemnozrnných materiálov obsahujúcich meď, ktoré sú určené na vsádzkovanie do šachtovej pece pri výrobe sekundárnej medi.       Práca bude orientovaná najmä na výber vhodného spojiva a určenia lisovacích podmienok s cieľom získania požadovaného produktu. Práca bude mať priamy výstup pre potreby praxe. Hlavnou požiadavkou, ktorá je spojená s riešením DP je systematická realizácia jednoduchých experimentov spojených s testovaním rôznych spojív a lisovacích tlakov.
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Posúdenie vhodnosti vybraných fyzikálnochemických postupov pre efektívnu úpravu odpadových vôd. Práca bude zameraná na hľadanie vhodného postupu pre efektívnu úpravu prevažne anorganicky znečistených vôd typických pre banský a hutnícky priemysel. Proces úpravy bude pozostávať z dvoch etáp: (1) zníženie vyšších obsahov iónových zložiek vôd (napr. zrážaním) a (2) odstránenie zvyškových obsahov zložiek metódami iónovej výmeny a/alebo adsorpcie. V druhej etape bude pozornosť užšie venovaná využitiu prírodných zeolitov ako finančne menej náročných materiálov v porovnaní s komerčne vyrábanými. V teoretickej časti práce zvládnuť problematiku úpravy anorganicky znečistených odpadových vôd s využitím syntetických aj prírodných materiálov. V praktickej časti porovnať a zhodnotiť výsledky/účinnosti získané aplikáciou vybraných postupov úpravy vody ako aj porovnať adsorpčné, resp. iónovýmenné vlastnosti prírodných a syntetických materiálov na báze zeolitov. znalosť anglického jazyka, práca s internetom a odbornou literatúrou, manuálna – laboratórna zručnosť.
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Aplikácia elektrokoagulácie pri odstraňovaní nekovových kontaminantov z odpadových vôd.   Elektrokoagulácia je jednoduchá a účinná metóda využiteľná na odstránenie mnohých kontaminantov rôznych typov odpadových vôd. Jej využitie pri odstraňovaní nekovových kontaminantov (napr. fosfor a pod.) bude predmetom riešenej diplomovej práce. Spracovať literárnu rešerš problematiky elektrokoagulácie vybraných nekovových kontaminantov pre rôzne typy odpadových vôd. Experimentálne overiť použitie zvolenej metodiky a rôznych elektród pre modelové roztoky. Na základe optimalizácie experimentov na modelových roztokoch, realizovať úpravu reálnej vzorky odpadovej vody. Dobrá znalosť anglického jazyka, samostatnosť, aktivita, práca s vedeckými databázami.  
doc. Ing. Martina Laubertová, PhD. Zhodnocovanie vyradených žiariviek. Za potenciálny sekundárny zdroj prvkov vzácnych zemín (Y, Eu a pod.) možno považovať aj žiarivky. Mikrovlnné žiarenie (MŽ) je intenzifikačná metóda využívaná v hydrometalurgii a v práci bude aplikovaná pri zhodnocovaní vyradených žiariviek.   Spracovanie literárneho prehľadu problematiky nakladania so žiarivkami. Na základe optimalizácie experimentov na reálnej vzorke luminofóru sa overí možnosť získavania zlúčenín ytria a európia. Anglický jazyk a aktívna práca v laboratóriu.  
Doc. Ing. Pavol Liptai, PhD. Využitie magnetických snímačov pri triedení vodivých materiálov Využitie meracej a regulačnej techniky v oblasti triedenia materiálov je perspektívnou oblasťou predovšetkým pri optimalizácii a zvyšovaní efektívnosti triediacich zariadení. Práca sa bude v experimentálnej časti zaoberať meraním intenzity a tvaru magnetického poľa pre účely zisťovania rozdielov v tokoch s rôznymi druhmi elektricky vodivých alebo magnetických materiálov. Cieľom a obsahom práce bude popis fyzikálnych princípov triedenia (fyzikálne parametre, charakteristiky a pod.), analýza súčasných technológií využívaných na magnetické a elektrodynamické triedenie. Práca by mala obsahovať analýzu a syntézu poznatkov v oblasti triedenia materiálov pomocou dostupných technológií, pri ktorých sa využíva elektrická vodivosť a magnetické vlastnosti materiálov. Experimentálna časť bude pozostávať z meraní s využitím snímačov magnetického poľa. Znalosti v oblasti fyzikálnych javov akými sú magnetizmus a elektromagnetizmus. Potrebná znalosť anglického jazyka. Schopnosť práce v bibliografických databázach a knižniciach.
Ing. Jakub Klimko, PhD. Materiálová bilancia procesu recyklácie lítiových akumulátorov Recyklačné procesy (hydrometalurgické, pyrometalurgické) sa vo všeobecnosti navrhujú na základe teoretického termodynamického štúdia, ktorým je možné predpovedať priebeh jednotlivých chemických reakcií. Experimentálnym štúdiom sa následne v laboratórnych podmienkach overuje schodnosť a účinnosť jednotlivých procesov v závislosti od zvolených podmienok. Pred overovaním technológie v poloprevádzkových podmienkach je nutné vykonať materiálovú bilanciu procesu. V uvedenej práci je cieľom na základe zvoleného postupu vykonať materiálovú bilanciu procesu recyklácie lítiových akumulátorov s možnosťou overenia miery ekonomického zhodnocovania tohto druhu odpadu. Cieľom teoretickej časti bude prehľad literatúry, na základe ktorého sa navrhne a zrealizuje séria experimentov spracovania použitých lítiových akumulátorov. Výsledkom práce bude materiálová bilancia vybraného procesu obsahujúca materiálové toky, vypočítané účinnosti jednotlivých procesov, straty a prípadne sa proces môže vyhodnotiť aj z ekonomického hľadiska. Potrebná znalosť anglického jazyka, práca s PC
Ing. Zita Takáčová, PhD.   Získavanie kovov z výluhov po lúhovaní aktívnej hmoty použitých lítiových akumulátorov Práca sa má zamerať na možnosti získavania kovov z výluhov všeobecne a s aplikáciou na dané výluhy. Cieľom bude na základe dostupných publikovaných informácií navrhnúť a experimentálne overiť vybraný postup získavania kovov z výluhov, ktoré sa získajú lúhovaním aktívnej hmoty použitých lítiových akumulátorov s obsahom kobaltu, lítia, niklu a ďalších sprievodných kovov. Výsledkom teoretickej časti práce bude literárny prehľad postupov, princípov a podmienok získavania kovov z výluhov a prehľad súčasného stavu vo výskume v danej oblasti. V experimentálnej časti budú výstupom podmienky pre efektívne získavanie vybraného kovu určené na základe výsledkov z vlastných experimentov.   Potrebná znalosť anglického jazyka, schopnosť práce s internetom, vyhľadávanie vo vedeckých databázach, práca so šablónou TUKE, práca v laboratóriu  
Ing. Jana Pirošková, PhD. Materiálový potenciál kalu z neutralizačnej stanice z procesu pozinkovania Diplomová práca bude orientovaná na materiálový potenciál kalu z neutralizačnej stanice. Cieľom práce bude teoretické štúdium dostupných odborných publikácii, na základe ktorých sa navrhne a experimentálne overí navrhovaný postup pre spracovanie kalu so ziskom rôznych produktov využiteľných v priemysle. Diplomová práca bude mať experimentálny charakter. Výstupom diplomovej práce bude literárna rešerš v súčasnosti bežne využívaných metód, postupov a aplikovaných podmienok využívaných pri spracovaní daného odpadu. Po literárnej rešerši sa navrhnú optimálne experimentálne podmienky štúdia získavania produktov na báze železa a zinku. Výsledkom experimentálnej časti práce budú optimálne podmienky pre možný zisk cielených produktov v navrhovanej ideovej schéme daného postupu. Anglický jazyk, práca s PC a šablónou TUKE, práca s databázou: Science Direct, Scopus, WOS a atď., práca v laboratóriu

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"