CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Diplomové práce

Témy Ing. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu SaRO v akademickom roku 2022/2023

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 802)

Postup pri výbere témy záverečnej inžinierskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP o ktorú má záujem
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií
  6. Študenti, ktorí neuspeli následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená vedúcim ústavu z voľných tém ZP
  8. V prípade, že si študent zvolí tému zadanú externou inštitúciou, musí výber odkonzultovať u vedúceho pracoviska
  9. Po absolvovaní bodov 1. až 8. si študent zapíše dohodnutú tému ZP v systéme MAIS
  10. Termín výberu ZP je stanovený na obdobie do 11.10.2022

Vedúci ZP   Názov práce   Anotácia   Požadovaný výstup   Požiadavky  
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.   Potenciál získavania fosforu z čistiarenských kalov Fosfor a fosfátová ruda sú kritickými surovinami pre EÚ a sú dôležité nielen pre sektor výroby potravín, ale aj pre výrobu v chemickom priemysle (polyméry, protipožiarna bezpečnosť, aditíva, katalyzátory, spracovanie kovov, farmaceutický priemysel a pod.) Zámerom DP je realizácia prehľadu vo výskume metód získavania fosforu z kalu z čistiarní OV a návrh perspektívneho recyklačného procesu kalu z ČOV s cieľom zisku fosforu. Súčasťou práce je charakterizácia, potenciál a využitie fosforu v súčasnosti a teoretické a praktické overenie a možnosti získania a využitia fosforu z čistiarenských kalov z čistiarní OV v obciach. Práca ma teoreticko-experimentálny charakter.   - Identifikácia výskytu fosforu - Literárna rešerš k spôsobom získavania P z kalov   - Identifikácia špécií na báze fosforu a prítomnosť ďalších kovov v kale - Experimenty zamerané na štúdium procesov a metód získavania fosforu z kalu a návrh recyklačného procesu kalu. -Práca s odbornou a vedeckou najmä zahraničnou literatúrou. - Experimentálna práca v laboratóriu. - Výpočty materiálovej bilancie, výťažností prvkov. - Termodynamické štúdium a výpočty chemických a fázových rovnováh. - Štatistické spracovanie výsledkov nameraných údajov  
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Porovnanie klasického kyslého lúhovania a kyslého lúhovania s využitím vysokofrekvenčného ohrevu v rámci recyklácie EOP trosky Diplomová práca sa zaoberá kyslým lúhovaním oceliarenskej trosky z EOP v rámci jej recyklácie. Predmetný priemyselný odpad predstavuje na základe prvkového a fázového zloženia cennú druhotnú surovinu. Majoritnými prvkami v EOP troske sú Fe a Ca, z ekonomického hľadiska možno za významné považovať Mn a tiež Cr. Podstatou kyslého lúhovania je získať záujmové kovy z trosky do výluhu s čo najvyššou výťažnosťou, pričom pri porovnaní výsledkov z klasického kyslého lúhovania a kyslého lúhovania s využitím vysokofrekvenčného ohrevu je potrebné zohľadniť koncentráciu lúhovacieho média, zrnitosť trosky, pomer K:P a tiež samotnú dobu lúhovania. Získanie kyslých výluhov s maximálnym možným obsahom Fe, Mn a Cr. znalosť anglického jazyka, online práca s databázami vedeckých publikácií, manuálna zručnosť pre prácu v chemickom laboratóriu,
Prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.   Recyklácia vybraných druhov odpadov vznikajúcich pri výrobe ocele a oceľových bezšvíkových rúr    Predmetom diplomovej práce je recyklácia hutníckych odpadov vznikajúcich v ŽP, a.s., konkrétne oceliarenských úletov a kalov, produkovaných pri neutralizácii odpadových vôd z úpravy rúr. V oblasti recyklácie úletov sa práca zameria na pyrometalurgické spracovanie s cieľom získania zinku vo forme ZnO. V rámci problematiky neutralizačných kalov sa budú analyzovať možnosti ich využitia ako hnojiva.      Návrh zhodnotenia vybraného druhu odpadu. Aktívny záujem o riešenú problematiku
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Aplikácia elektrokoagulácie pri odstraňovaní nekovových kontaminantov z odpadových vôd.   Elektrokoagulácia je jednoduchá a účinná metóda využiteľná na odstránenie mnohých kontaminantov rôznych typov odpadových vôd. Jej využitie pri odstraňovaní nekovových kontaminantov (napr. fosfor a pod.) bude predmetom riešenej diplomovej práce. Spracovať literárnu rešerš problematiky elektrokoagulácie vybraných nekovových kontaminantov pre rôzne typy odpadových vôd. Experimentálne overiť použitie zvolenej metodiky a rôznych elektród pre modelové roztoky. Na základe optimalizácie experimentov na modelových roztokoch, realizovať úpravu reálnej vzorky odpadovej vody. Dobrá znalosť anglického jazyka, samostatnosť, aktivita, práca s vedeckými databázami.  
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.   Využitie impulznej metódy pri elektrokoagulácii chrómu. Kľúčovým pre ďalšie využitie tuhého produktu z procesu elektrokoagulácie chrómu je zvýšenie podielu chrómu v podvojnom oxide. Aplikáciou rôznych druhov pulzov v procese elektrokoagulácie by to bolo možné docieliť. Dôkladná rešerš  zameraná na vplyv aplikácie pulzov pri procese elektrokoagulácie. Realizácia a vyhodnotenie experimentov s modelovými a reálnymi roztokmi vôd. Dobrá znalosť anglického jazyka, samostatnosť, aktivita, práca s vedeckými databázami.  
Ing. Zita Takáčová, PhD.   Využitie tepelných postupov pri spracovaní aktívnej hmoty použitých lítiových akumulátorov Aktívna hmota použitých lítiových akumulátorov predstavuje hodnotný zdroj viacerých kovov, ako je kobalt, lítium, mangán, nikel, prípadne ďalšie. Pre ich selektívne získavanie je potrebné viackrokové spracovanie s využitím pyro a hydrometalurgických metód. Diplomová práca sa má zamerať na tepelné postupy, ktoré možno pri spracovaní aktívnej hmoty použiť s cieľom získať medziprodukty, z ktorých sa následne získavajú prítomné kovy. Hlavným výstupom teoretickej časti bude prehľad používaných metód tepelnej úpravy aktívnej hmoty vytvorený na základe štúdia súčasného stavu vo výskume. Práca bude pozostávať aj z experimentálnej časti, kde sa overí vybraný tepelný postup , napr. praženie, v laboratórnych podmienkach.   Práca s vedeckými databázami Web of Science, SCOPUS Anglický jazyk Proaktívny prístup    
Ing. Zita Takáčová, PhD.   Selektívne získavanie paládia a ródia z výluhov. Paládium a ródium sa v odpade nachádza spolu s neželeznými kovmi, ako je meď, železo a iné. Lúhovaním takého odpadu v agresívnych činidlách, napr. v lúčavke kráľovskej, dochádza k vylúhovaniu takmer všetkých prítomných kovov. Pre efektívnu recykláciu paládia a ródia je vhodné ich selektívne získavanie z výluhov postupmi ako kvapalinová extrakcia, iónová výmena, zrážanie, prípadne ďalšie. Práca sa má zamerať na štúdium metód, ktoré možno pri selektívnom získavaní týchto kovov z výluhov uplatniť.  Práca bude rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Výstupom teoretickej časti bude prehľad metód použiteľných a používaných pri získavaní kovov ako paládium a ródium z výluhov na základe štúdia súčasného stavu vo výskume. V praktickej časti sa bude experimentálne študovať vybraná metóda a jej parametre. Práca s vedeckými databázami Web of Science, SCOPUS Anglický jazyk Proaktívny prístup    
Ing. Jakub Klimko, PhD. Získavanie vybraných neželezných kovov z roztokov po lúhovaní odpadov elektrických a elektronických zariadení. Jedným z environmentálnych aspektov spracovania elektronických odpadov hydrometalurgickými metódami je vznik odpadových roztokov. Roztoky po lúhovaní a získavaní záujmových kovov, určené na zneškodnenie, obsahujú hodnotné neželezné kovy, akými sú Cu, Sn, Ni a iné. Ich zneškodňovaním dochádza ku plytvaniu s ich materiálovým potenciálom. Cieľom práce je navrhnúť metódu, ktorou by sa z roztokov pred ich samotným zneškodnením selektívne získali vybrané neželezné kovy. Uvedená práca bude realizovaná v spolupráci s priemyselným partnerom. Výstupom práce je analýza roztokov po lúhovaní elektronických odpadov, teoretické štúdium metód a termodynamické štúdium selektívneho získavania prítomných kovov, návrh metódy spracovania roztokov vo forme blokovej schémy, praktická realizácia časti navrhovaných recyklačných postupov, vyhodnotenie výsledkov a ich porovnanie s teoretickými výpočtami. Potrebná znalosť anglického jazyka,
Ing. Jana Pirošková, PhD. Využívanie elektrostatického zvlákňovania pri vývoji keramických nanovlákien na báze kovov. Cieľom diplomovej práce bude teoretické a následne experimentálne štúdium možnej prípravy nových typov keramických nano/mikrovlákien na báze kovov metódou elektrostatického zvlákňovania z roztokov získaných hydrometalurgickým spracovaním odpadov. Nanovláknam vyrobených metódou elektrostatického zvlákňovania sa doposiaľ venuje málo prác, ktoré využívajú „lacné” recyklovateľné suroviny. Diplomová práca bude mať  experimentálny charakter. Výstupom diplomovej práce bude prehľadová tabuľka v súčasnosti bežne využívaných metód v procese elektrostatického zvlákňovania pri získavaní daných nanovlákien. Po literárnej rešerši sa navrhnú optimálne experimentálne podmienky štúdia získavania nanovlákien z roztokov, ktoré sa odskúšajú v laboratórnych podmienkach. Experimentálna časť diplomovej práce bude zameraná na sledovanie a  porovnávanie dôležitých parametrov získaných keramických nanovlákien extrahovaných z roztokov po spracovaní odpadov s bežne používanými postupmi.  Výsledkom bude navrhnutá možná ideová schéma daného postupu. Anglický jazyk, práca s PC, práca s databázou: Science Direct, Scopus, WOS a atď.
Doc. Ing. Pavol Liptai, PhD. Využitie magnetických snímačov pri triedení vodivých materiálov Využitie meracej a regulačnej techniky v oblasti triedenia materiálov je perspektívnou oblasťou predovšetkým pri optimalizácii a zvyšovaní efektívnosti triediacich zariadení. Práca sa bude v experimentálnej časti zaoberať meraním intenzity a tvaru magnetického poľa pre účely zisťovania rozdielov v tokoch s rôznymi druhmi elektricky vodivých alebo magnetických materiálov. Cieľom a obsahom práce bude popis fyzikálnych princípov triedenia (fyzikálne parametre, charakteristiky a pod.), analýza súčasných technológií využívaných na magnetické a elektrodynamické triedenie. Práca by mala obsahovať analýzu a syntézu poznatkov v oblasti triedenia materiálov pomocou dostupných technológií , pri ktorých sa využíva elektrická vodivosť a magnetické vlastnosti materiálov. Experimentálna časť bude pozostávať z meraní s využitím snímačov magnetického poľa. Potrebná znalosť anglického jazyka. Schopnosť práce v bibliografických databázach a knižniciach.
doc. Ing. Martina Laubertová, PhD. Spätné získavanie vybraných kovov (Li, Au ) zo smartfónov po skončení ich životného cyklu Smartfón je zložený z niekoľkých častí, vrátane zobrazovacej jednotky, akumulátora, krytu a z dosky plošných spojov (DPS). Jednotlivé časti obsahujú významné množstvo úžitkových kovov, ako sú Au, Ag, Li, Cu a pod. Cieľompráce bude navrhnúť a experimentálne overiť optimálny postup spracovania vyradených smartfónov v súlade s  environmentálnymi požiadavkami.     Výsledkom práce bude zosumarizovaný prehľad súčasných recyklačných technológií spracovania vyradených smartfónov. Po vykonaní experimentov pyro-hydrometalurgickou cestou navrhnúť optimálne podmienky získavania kovov ako je lítium, zlato a pod.  z roztoku s čo najvyššou účinnosťou.   Forma práce: teoreticko-experimentálna Požiadavky: znalosť anglického jazyka  
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Možnosti recyklácie trosky z výroby neželezných kovov v Banskej Štiavnici Odpady, ktoré vznikli v minulosti z hutníckej výroby predstavujú v súčasnosti potenciálny zdroj kovov. Efektivita technológie v minulosti nebola vysoká a preto tieto odpady môžu predstavovať cennú druhotnú surovinu. Takýmto odpadom je aj troska, ktorá vznikala pri pyrometalurgickom procese spracovania polymetalických rúd v huti v Banskej Štiavnici. Cieľom práce je mechanická a fyzikálna predúprava trosky a hydrometalurgické spracovanie. Cieľom mechanickej a fyzikálnej predúpravy je upraviť zrnitosť a hľadať možnosti pre vytvorenie „koncentrátu“. Cieľom hydrometalurgického procesu je otestovať možnosti lúhovania vybraných kovov.  
doc. RNDr. S. Ružičková, PhD.   Možnosti stanovenia Ag a Au metódou HR CS AAS v roztoku po rozklade OEEZ. Pre spoľahlivé zistenie kovonosného potenciálu dosiek plošných spojov (DPS) z dotykových mobilných telefónov je potrebné aplikovať rôzne analytické postupy a  metódy. Charakterizácia materiálu a stanovenie záujmových prvkov je najčastejšie realizovaná prostredníctvom spektrálných metód po predchádzajúcom spracovaní - homogenizácii vzorky a jej úprave (prevedení do roztoku) klasickým alebo mikrovlnovým spôsobom. Cieľom DP bude: - naštudovať a spracovať literárnu rešerš v danej oblasti, ako podklad pre teoretickú časť práce, - zadefinovať študovaný materiál, - v experimentálnej časti navrhnúť a optimalizovať experimentálne podmienky (vypracovať metodiku) pre úpravu tohto materiálu (uvedenie do roztoku prostredníctvom mikrovlnového žiarenia) a  stanovenie vybraných prvkov (Ag, Au)  v roztoku metódou HR CS AAS po jej optimalizácii pre tieto prvky. Výstupom bude vypracovanie metodiky pre uvedenie DPS z dotykových mobilných telefónov do roztoku a stanovenie vybraných prvkov v  roztoku za optimalizovaných podmienok. angličtina, práca s odbornou literatúrou, laboratórna zručnosť
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Posúdenie vhodnosti metód na stanovenie rizikových zložiek vôd produkovaných v hutníctve. Práca bude zameraná na hľadanie analytickej metódy vhodnej pre stanovenie rizikových zložiek rôzne znečistených vôd pochádzajúcich z hutníckeho priemyslu. Pri výbere metódy bude smerodajné sledovanie rušivých interferencií, ktoré môžu ovplyvniť výsledok analýzy a možnosti ich eliminácie. Pre  účely analýz budú použité dostupné metódy (AAS, XRF, spektrofotometria...) vo viacerých laboratóriách (medzilaboratórne porovnanie). Teoreticky zvládnuť  problematiku chemickej analýzy priemyselných vôd a prakticky porovnať výsledky získané aplikáciou viacerých analytických metód pri stanovení danej zložky v konkrétnom type vody. Na základe získaných výsledkov odhadnúť možné rušivé vplyvy konkrétnej analýzy a navrhnúť možnosti ich eliminácie. Štatisticky spracovať získané výsledky pre vybraný postup analýzy. znalosť anglického jazyka, práca s internetom a odbornou literatúrou, manuálna – laboratórna zručnosť.

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT