CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Diplomové práce

Témy Ing. záverečných prác pre poslucháčov študijného programu SaRO v akademickom roku 2018/2019

Študijný odbor: ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (4.3.2.)
Študijný program: SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA ODPADOV (1612 802)

Postup pri výbere témy záverečnej inžinierskej práce

  1. Študent si vyberie tému ZP o ktorú má záujem
  2. Osobne kontaktuje vedúceho ZP a prekonzultuje a dohodne spôsob riešenia ZP
  3. Po konzultáciách sa prihlási na tému ZP na sekretariáte ÚRT u Ing. Šebekovej
  4. Na jednu tému sa môžu prihlásiť aj viacerí záujemcovia - nezáleží na dátume prihlásenia
  5. Vedúci ZP si vyberie študenta (študentov)  na tému ZP na základe svojich kritérií
  6. Študenti, ktorí neuspeli následne absolvujú vyber ZP podľa bodov 1. až 5.
  7. V prípade, že si študent tému ZP nevyberie v termíne, bude mu táto pridelená vedúcim ústavu z voľných tém ZP
  8. V prípade, že si študent zvolí tému zadanú externou inštitúciou, musí výber odkonzultovať u vedúceho pracoviska
  9. Po absolvovaní bodov 1. až 8. si študent zapíše dohodnutú tému ZP v systéme MAIS
  10. Termín výberu ZP je stanovený na obdobie do 5.10.2018

témy vo formáte PDF

Vedúci práce Názov práce Anotácia Požadovaný výstup Požiadavky
Ing. Martina Laubertová, PhD.  Cementácia olova z roztoku po kyslom lúhovaní úletov vznikajúcich zo sekundárnej výroby medi. Pri pyrometalurgickej výrobe sekundárnej medi vznikajú rôzne typy tuhých odpadov, medzi ktoré  sa radia aj úlety. Úlety sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Úlety obsahujú významný podiel ťažkých kovov (napr. Zn, Pb a Sn) vo forme  oxidov. Cieľom diplomovej práce bude  teoreticky navrhnúť a experimentálne overiť vplyv faktorov ako je teplota média, rýchlosť miešania a veľkosť povrchu cementátora na rýchlosť cementácie olova z kyslého roztoku.  Výsledkom práce bude teoretické zhodnotenie prehľadu možných extrakčných metód získavania ťažkých kovov z roztokov. Po vykonaní experimentov navrhnúť optimálne podmienky cementácie olova z kyslého roztoku s čo najvyššou účinnosťou.   Znalosť anglického jazyka práca s PC a databázami Science Direct,  Springer LINK a pod.
Ing. Jana Pirošková, PhD. Hydrometalurgické spracovanie úletov vznikajúcich pri žiarovom zinkovaní. Cieľom diplomovej práce bude otestovať a  navrhnúť  možné riešenia hydrometalurgického spracovania úletu s cieľom produkcie produktu s obsahom zinku. Po dôkladnej literárnej rešerši sa navrhnú možné metódy spracovania úletu. V rámci experimentálnej časti sa zvolené procesy odskúšajú v laboratórnom meradle. Výstupom diplomovej práce bude: termodynamické štúdium správania sa daných špécií a možná ideová schéma daného postupu. Anglický jazyk, zručnosť v laboratóriu, práca s PC. Práca s databázou: Science Direct, Scopus a atď.
prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD. Selektívne získavanie lítia z roztokov a možnosti prípravy recyklovaného LiCoO2   Cieľom práce je študovať možnosti a testovať proces separácie Li zo syntetických roztokov a reálnych výluhov LIB akumulátorov najmä spôsobmi kvapalinovej extrakcie (zrážania). V experimentálnej časti sa bude pozornosť najprv zameriavať na štúdium možností získavania Li zo syntetických roztokov pomocou kvapalinovej extrakcie alebo zrážania a následne sa proces otestuje na reálnom výluhu LiB. Finálne sa bude získavať produkt Li. Literárna rešerš získavania Li z roztokov Experimenty zamerané na štúdium vplyvu parametrov SX (pH, koncentrácie) na účinnosť separácie Li z roztoku Zisk finálneho produktu na báze Li.   Práca s odbornou a vedeckou literatúrou.   Práca v laboratóriu  
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc. Charakterizácia a spracovanie zvyškového popola zo žiarového zinkovania Zinkový popol je odpad, ktorý sa tvorí v procese žiarového zinkovania. Obsahuje v priemer 70 až 80% zinku. Zinkový popol sa najčastejšie spracováva termo-mechanickým spôsobom priamo v zinkovniach. Výsledkom tohto spracovania je vznik zinku, ktorý možno priamo použiť v procese zinkovania a zvyškový popol, ktorý nemá priame použitie. Zvyškový popol obsahuje vysoký obsah zinku a predstavuje tiež hodnotný zdroj druhotného zinku. Vzhľadom na charakter jeho zloženia a uprednostňuje hydrometalurgický proces spracovania. Výstupom riešenia DP bude zvládnutie a aplikácia hydrometalurgického postupu spracovania zvyškového popola. Pre splnenie uvedeného bude potrebné uskutočniť dôkladnú charakterizáciu uvedeného druhu odpadu. Znalosť anglického jazyka a určitá laboratórna zručnosť.
Ing. Tomáš Vindt, PhD. Možnosti identifikačných analýz EOP trosky v rámci jej mechanicko-fyzikálneho spracovania.       Diplomová práca sa zaoberá problematikou priemyselného odpadu vznikajúceho pri výrobe ocele v elektrických oblúkových peciach t.j. EOP troskou. Tento odpad je nutné pred samotným procesom recyklácie podrobiť identifikačným analýzam za účelom zistenia prvkového, fázového a granulometrického zloženia a charakterizovať ho na základe morfologických pozorovaní v rámci nasledovného mechanicko-fyzikálneho spracovania.     Podrobné identifikačné analýzy EOP trosky v rámci mechanicko-fyzikálneho spracovania. Znalosť anglického jazyka, práca s internetom, manuálna zručnosť pre práce v chemickom laboratóriu, zanietenosť pre štúdium odborných publikácií ohľadom predmetnej problematiky,
Ing. Hedviga Horváthová,PhD. Selektívne získavanie V a Cr pomocou sorpcie z roztokov po spracovaní odpadov z priemyslu. Výluhy po spracovaní trosiek s obsahom V a Cr je nutné spracovať za účelom získania týchto kovov. Dôležitým kritériom je výber vhodného sorbenta, ktorý  selektívne dokáže odstrániť len jeden kov  z roztoku. Navyše je potrebné vyšpecifikovať parametre sorpcie, aby účinnosť procesu bola čo najvyššia.  Cieľom práce je navrhnúť a otestovať možnosti sorpcie V a Cr z výluhov po spracovaní trosky. Práca s cudzojazyčnou odbornou a vedeckou literatúrou.  
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Recyklácia lítiových akumulátorov Lítiové akumulátory sa v súčasnosti široko využívajú v elektronických zariadeniach a v poslednom období taktiež v automobiloch. Po ukončení svojej životnosti sa stávajú cennou surovinou kvôli obsahu kovov. Práca sa zameriava na možnosti recyklácie lítiových akumulátorov. Cieľom práce je získanie produktov s obsahom kobaltu a lítia. Experimentálna časť sa zameriava na zistenie efektívnej metódy vybíjania akumulátorov, mechanicko-fyzikálnej predúpravy a štúdia vplyvu rôznych parametrov na zrážanie kobaltu a lítia z roztoku pomocou NaOH, Na2CO3 a CO2. Znalosť anglického jazyka
doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Využitie vodného splavu pri spracovaní odpadov   Pri recyklácii odpadov sa využívajú rôzne spôsoby mechanickej a fyzikálnej predúpravy materiálov. Medzi tieto metódy patrí aj využívanie vodného splavu na získanie koncentrátu kovov. Práca sa zameriava na zmapovanie možností separácie kovov z odpadov po mechanickej predúprave. Cieľom práce je využitie vodného splavu na získanie frakcie s obsahom kovov.   Experimentálna časť práce sa zameriava na štúdium vplyvu rôznych parametrov pre stanovenie optimálnych podmienok separácie kovov z modelovej zmesi a využitie poznatkov pri spracovaní odpadov. Znalosť anglického jazyka
Ing. Pavol Liptai, PhD. Optimalizácia parametrov polovodičových súčiastok vyrobených zo ZnO produktu po hydrometalurgickej recyklácii Globálne primárne zásoby Zn sú podľa dostupných údajov na približne 20 rokov. Z tohto hľadiska sa v súčasnosti stáva a v budúcnosti bude recyklácia a spracovanie odpadov (hlavne úletov) s obsahom Zn nevyhnutná. Cieľom DP je výroba komerčných zlúčenín, z ktorých bude možné vyrábať produkty pre elektrotechnický priemysel, ako napríklad varistory používané v prepäťových ochranách. Výroba (lisovanie, spekanie, atď.) skúšobných vzoriek polovodičových súčiastok (varistorov) na báze ZnO s prídavkom ďalších prvkov pre zmenu fyzikálnych vlastností. Meranie volt-ampérových charakteristík vyrobených vzoriek. Analýza nameraných výsledkov a návrhy pre optimalizáciu procesu.    Základy elektrotechniky Znalosť anglického jazyka (zahraničná literatúra)
RNDr. Vladislava Mičková, PhD. Vplyv prostredia roztokov na stanovenie Pd a Pt metódou AAS. Metóda AAS patrí k najčastejšie využívaným metódam charakterizácie vzoriek. Na stanovenie prvkov vplýva zloženie analyzovaného roztoku, pH, vysoká salinita, atď. Diplomová práca bude mať za cieľ zmapovať, porovnať a zhodnotiť faktory ovplyvňujúce parametre analýzy roztokov rôzneho zloženia a ich vplyv na výsledok stanovenia. Práca bude riešená ako čiastková úloha v rámci projektu VEGA. Zhodnotenie vplyvu prostredia na analytický výsledok stanovenia Pd a Pt v roztokoch. laboratórna zručnosť, práca s odbornou literatúrou v anglickom jazyku
RNDr. Silvia Demčáková, PhD. Voltampérometrické stanovenie vybraných kovov v roztokoch získaných zo sekundárnych zdrojov.   Voltampérometrické metódy patria medzi elektrochemické metódy, ktoré sa často využívajú na stanovenie rôznych koncentrácií kovov. Tieto koncentrácie je možné znížiť vďaka modifikácii pracovnej elektródy napr. aj uhlíkovými nanorúrkami. Cieľom práce bude nájsť vhodné podmienky ako pre voltampérometrické stanovenie vybraných kovov v roztokoch, tak aj pre samotnú modifikáciu pracovnej elektródy.  Na základe výsledkov experimentov študent navrhne postup modifikácie elektródy, ako aj stanovenia kovov v roztokoch získaných zo sekundárnych zdrojov. Znalosť anglického jazyka, práca s odbornou literatúrou, laboratórna zručnosť, samostatnosť.
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. Možnosti stanovenia Ag a Au metódou HR CS AAS v roztoku po rozklade OEEZ. Pre spoľahlivé zistenie kovonosného potenciálu dosiek plošných spojov (DPS) z dotykových mobilných telefónov je potrebné aplikovať rôzne analytické postupy a  metódy. Charakterizácia materiálu a stanovenie záujmových prvkov je najčastejšie realizovaná prostredníctvom spektrálných metód po predchádzajúcom spracovaní - homogenizácii vzorky a jej úprave (prevedení do roztoku) klasickým alebo mikrovlnovým spôsobom. Cieľom DP, ktorá  bude ako čiastková úloha riešená v rámci projektu VEGA, bude: - naštudovať a spracovať literárnu rešerš v danej oblasti, ako podklad pre teoretickú časť práce, - zadefinovať študovaný materiál, - v experimentálnej časti navrhnúť a optimalizovať experimentálne podmienky (vypracovať metodiku) pre úpravu tohto materiálu (uvedenie do roztoku prostredníctvom mikrovlnového žiarenia) a  stanovenie vybraných prvkov (Ag, Au)  v roztoku metódou HR CS AAS po jej optimalizácii pre tieto prvky. Výstupom bude vypracovanie metodiky pre uvedenie DPS z dotykových mobilných telefónov do roztoku a stanovenie vybraných prvkov v  roztoku za optimalizovaných podmienok. Znalosť anglického jazyka, práca s odbornou literatúrou, laboratórna zručnosť
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. Zhodnotenie použiteľnosti metódy AAS na stanovenie Ga a In v rôznorodých kvapalných médiách. Práca bude v prvej etape zameraná na sledovanie vplyvu pH, spektrálnych a matricových interferencií a podmienok analýzy na výsledok stanovenia nízkych obsahov Ga a In (kritických vzácnych kovov) v rôznorodých roztokoch po: rozklade, lúhovaní, úprave výluhu atď. metódou AAS v plameňovom aj elektrotermickom režime. Na základe týchto výsledkov bude druhá etapa práce venovaná experimentom vedúcim k eliminácii nepriaznivých javov tohto typu analýzy. Vzhľadom na trend získavania týchto kovov zo sekundárnych surovín, ktorými môžu byť aj OEEZ, je pre posúdenie kovonosného potenciálu vstupného materiálu a účinnosti postupov spracovania takýchto surovín potrebné disponovať relevantnými analytickými výsledkami.  Experimentálnej časti práce bude predchádzať teoretické štúdium zamerané na získanie informácií o: vlastnostiach vybraných kovov, materiáloch vhodných pre ich sekundárne získavanie, charaktere kvapalných prostredí v procese ich hydrometalurgického spracovania a analytických možnostiach ich stanovenia s užším zameraním na metódu AAS. Vzhľadom na výnimočné možnosti použitého spektrometra (contrAA 700) a metódy HR CS AAS budú, optimalizované pracovné postupy/metodiky pre stanovenie obsahov Ga a In eliminujúce nepriaznivé vplyvy kvapalných prostredí a absenciu dostupných informácií pre stanovenie In metódou HR CS GFAAS. znalosť anglického jazyka, práca s internetom a odbornou literatúrou, manuálna – laboratórna zručnosť.  
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD. Možnosti využitia materiálov s obsahom humínových kyselín pri odstraňovaní environmentálnej záťaže v pôdach. Po pretrhnutí hrádze Pôvodného odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch v roku 1965 uniklo do povodia rieky Nitra cca 2,5 mil. m3 popolových materiálov. To spôsobilo výraznú kontamináciu pôd a sedimentov danej oblasti. Zistenie stupňa znečistenia pôdy arzénom a zároveň posúdenie potenciálu možnej mobilizácie arzénu je vstupným predpokladom na následné postupy remediácie kontaminovanej pôdy. Spracovať literárnu rešerš problematiky kontaminácie pôd a možností ich remediácie.   V rámci experimentálnej časti DP bude mať  diplomant za úlohu
realizovať experimenty na otestovanie účinnosti materiálov s obsahom humínových kyselín pri odstraňovaní arzénu a vyhodnotenie ich stability na základe  sekvenčnej  extrakčnej analýzy.
Dobrá znalosť anglického jazyka, samostatnosť, aktivita.
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. Možnosti recyklácie PLA plastov PLA plasty predstavujú biodegradovateľnú verziu plastov. Základný materiál používaný na výrobu je biomasa (kukurica, zemiaky, obilie a pod.), resp. škrob získaný z nich. Napriek tomu, že je to materiál biodegradovateľný, je vhodné preveriť možnosti jeho znovu použitia pri výrobe rôznych predmetov dennej spotreby. Spracovať literárnu rešerš o problematike výroby PLA plastov, ich stability a možnostiach ich znovu použitia vo výrobnom procese. Zistiť teplotné a iné podmienky spracovateľnosti v porovnaní s plastmi vyrábanými z ropy. V rámci experimentov navrhnúť a overiť postup spracovania výrobkov z PLA plastu cez mletie, granuláciu až na finálny nový výrobok. Dobrá znalosť anglického jazyka, samostatnosť, aktivita.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT