CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Vedecko - technické projekty

Aktuálne riešené vedecko-technické projekty

Projekty riešené v minulom období

Medzinárodné projekty

Domáce projekty

 • Združenie UNIVNET. Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2020 - 2022
 • Materiálová recyklácia lítiových akumulátorov
  VEGA 1/0556/20

  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
  Trvanie projektu: 2020 - 2022
 • Štúdium zhodnocovania odpadov obsahujúcich zinok
  VEGA 1/0641/20

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
  Trvanie projektu: 2020 - 2022
 • Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených na TUKE
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2020-2022
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s.,
  P-102-0025/13

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
 • Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania
  VEGA 1/0442/17

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
  Trvanie projektu: 2017 - 2019
 • Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách.
  VEGA 1/0631/17

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
  Trvanie projektu: 2017 - 2019
 • Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov
  VEGA 1/0724/17

  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
  Trvanie projektu:2017 - 2019
 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova,
  RECWAZ (APVV-14-0591)

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: jún 2015 – december 2019

  Záverečné hodnotenie projektu
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné technológie s podporou znalostných technológií,
  UVP TECHNICOM

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.- vedúci riešiteľ PP 4 zodpovedný za technológiu spracovania a recyklácie oceliarenských úletov; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu. Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo PP 4
  2. fáza - pokračovanie
 • Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach
  VEGA 1/0130/14

  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom. Priama vs. roztoková analýza
  VEGA 1/0126/14

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania
  VEGA 1/0425/14.

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov
  VEGA 1/0293/14

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné technológie s podporou znalostných technológií,
  UVP TECHNICOM (ITMS 26220220182)

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.- vedúci riešiteľ PP 4 zodpovedný za technológiu spracovania a recyklácie oceliarenských úletov; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu. Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo PP 4
  Trvanie projektu: 2013 – 2015 – 1. fáza
 • Materiálová analýza vzorky odkaliska a teoretický prehľad riešenia problematiky odkaliska,
  P-102-0043/15

  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dušan Oráč, PhD.
  Trvanie projektu: september 2015 – december 2015
 • Návrh technologického postupu na odstraňovanie nečistôt z granulátu hliníkových sterov za účelom zlepšenia kvality hliníkového granulátu
  P-102-0034/15

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.
  Trvanie projektu: júl 2015 – marec 2016
 • Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov
  VEGA 1/0123/11

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.
  Trvanie projektu: 2011 – 2013 (3 roky).
 • Potenciál neštandardných spektrometrických metód pri kontrole zaťaženosti životného prostredia polutantami metalurgického priemyslu.
  VEGA 1/0685/11

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
  Trvanie projektu:2011-2013
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s.,
  Havlík T., Kukurugya F., Oráč D.,Vindt T., Takáčová Z., Miškufová A.
  Košice, Záverečná správa za rok 2011, november 2011, 65 s.
 • Overenie možnosti využitia magnezitu pre remediáciu kyslých podzemných vôd technológiou priepustných reaktívnych bariér
  VEGA 1/0378/14

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze
  ITMS 26220220144 2011-2014
  Aktivita 2.1 Príprava a charakterizovanie nosičových katalyzátorov vhodných na hydrogenáciu v kvapalnej fáze
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavel Puliš, Csc.
  Trvanie projektu:2011-2014
 • Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch.
  VEGA1/0236/11

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
  Trvanie projektu: 2011-2012
 • Spracovanie a recyklácia použitých výrobkov a ich využitie ako sekundárneho zdroja surovín, Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov, ktorý bol financovaný na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
  ITMS: 26220120017
  Trvanie projektu: 2010-2011,
 • Metodológia odberu vzoriek komunálneho odpadu v meste Košice a analýza jeho zloženia
  Havlík, T., Takačová, Z., Vindt, T., Oráč, D., Kukurugya, F., Miškufová, A.
  Záverečná správa pre mesto Košice, č. P-102-0087/10, December 2011, s. 125.
 • Možnosti hydrometalurgyckého spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová č.
  Havlík T., Miškufová A., Kukurugya F., Oráč D., Takáčová Z., Laubertová M.
  Košice, Záverečná správa za rok 2010, november 2010, 127 s.
 • Optimalizácia rôznych frakcionačných postupov a aplikácia biotestov pri charakterizácii a hodnotení záťaže environmentálnych vzoriek ťažkými kovmi
  MVTS APVV SK-HU-0012-08:

  Trvanie projektu: 2009 – 2010,
  spoluriešiteľ: Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.,
 • Scientific research and analysis of  steel making dusts and sludges
  Havlík, T., Miškufová, A., Kukurugya, F., Oráč, D., Takáčová, Z., Laubertová, M.
  Košice, Jún 2010, 53 str.
 • Štúdium získania obecných a ušľachtilých neželezných kovov z druhotných zdrojov biometalurgickými a hydrometalurgickými procesmi.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. KADUKOVÁ Jana, PhD.
  Trvanie projektu: 2009 – 2011 (3 roky)
 • Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách
  VEGA 1/0461/08

  Trvanie projektu: 2008 – 2010,
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD
 • Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu
  VEGA č. 1/0459/08,

  Trvanie projektu: 2008-2010
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.,
 • Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov
  VEGA 1/0087/08

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2008 – 2010 (3 roky)
 • Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka - hliníkových sterov, Projekt APVV-20-013405
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrea MIŠKUFOVÁ, PhD.
  Trvanie projektu: 2006 – 2009   (4 roky)
 • Štúdium spracovania odpadov obsahujúcich neželezné kovy pomocou hydrometalurgických a biometalurgických metód
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. ŠTOFKO Miroslav, CSc.
  Trvanie projektu: 2006– 2008 (3 roky)
 • Štúdium spracovania odpadov s obsahom ušľachtilých a vzácnych kovov
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. ŠTOFKOVÁ Magdaléna, CSc.
  Trvanie projektu: 2006 – 2008   (3 roky)
 • Vplyv žiarovo striekaných práškových materiálov na stav zvyškových napätí v povrchových vrstvách
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. TRPČEVSKÁ Jarmila, CSc.
  Trvanie projektu: 2006– 2008 (3 roky)
 • Efektívne získavanie neželezných kovov zo slovenských sulfidických surovín ekologickými postupmi.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2005 – 2007 (3 roky)
 • Spracovanie jemnozrnných železonosných druhotných surovín hydrometalurgicky s cieľom znížiť koncentráciu Zn, Pb, Na2O a ďalších škodlivín vo výslednom produkte
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2006
 • Chemické analýzy u špeciálnych zliatin NiCr23Co
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2005
 • Syntéza materiálov so špecifickými vlastnosťami  s využitím odpadov a/alebo nízkokvalitných vstupných surovín
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. ŠKROBIAN Milan, CSc.
  Trvanie projektu: 2003 – 2005   (3 roky)
 • Štúdium spracovania odpadov obsahujúcich ťažké a ušľachtilé kovy s cieľom získať ich.
  Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. ŠTOFKO Miroslav, CSc.
  Trvanie projektu: 2003 – 2005  (3 roky)
 • Ekologické spracovanie sulfidických surovín neželezných kovov zo slovenských nálezísk nízkoodpadovými technológiami
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2002 – 2004 (3 roky)
 • Spracovanie použitých katódových blokov z elektrolýznych pecí
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2004
 • Štúdium základných charakteristík reakcií medených sulfidických koncentrátov chloridových roztokoch
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2004
 • Vypracovanie databázy spracovateľov Al na Slovensku, ČR, PL, MR, UA, Slovinsko
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2004
 • Štúdium základných charakteristík reakcií medených sulfidických koncentrátov chloridových roztokoch
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2003
 • Výskum hydrometalurgického spracovania PMK s využitím sulfidických materiálov ako redukovadiel
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2003
 • Analýza prieskumu využitia výmuroviek z elektrolýznych pecí
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Štúdium lúhovania chalkopyritového koncentrátu
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Štúdium vlastností vzoriek dodaných uhlíkových materiálov
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Výskum hydromatalurgickej technológie spracovania polymetalických konkrécií
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Spracovanie hnedého kalu pražením
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. KUNHALMI Gabriel, CSc.
  Trvanie projektu: 2000 – 2002 (3 roky)

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"