CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Vedecko - technické projekty

Aktuálne riešené vedecko-technnické projekty

Projekty riešené v minulom období

 • Solutions for lithium ion battery waste - development and optimization of progressive metallurgical methods
  DAAD - MŠVVaŠ SR

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2019-2021
 • Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme: H2020-SC5-2016-OneStageB
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Názov: Efficient mineral processing and Hydrometallurgical Recovery of by-product Metals from low-grade metal containing secondary raw materials
  Akronym: CHROMIC
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s.,
  P-102-0025/13

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
 • Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania
  VEGA 1/0442/17

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
  Trvanie projektu: 2017 - 2019
 • Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách.
  VEGA 1/0631/17

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
  Trvanie projektu: 2017 - 2019
 • Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov
  VEGA 1/0724/17

  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
  Trvanie projektu:2017 - 2019
 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova,
  RECWAZ (APVV-14-0591)

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: jún 2015 – december 2019

  Záverečné hodnotenie projektu
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné technológie s podporou znalostných technológií,
  UVP TECHNICOM

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.- vedúci riešiteľ PP 4 zodpovedný za technológiu spracovania a recyklácie oceliarenských úletov; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu. Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo PP 4
  2. fáza - pokračovanie
 • ReCoMet - Research Cooperation Metal Recycling, funded by BMBF (Federal Ministery of Education and Research) call within the framework of the Federal Government’s Strategy for the Internationalization of Science and Research in the funding program “Establishment and Expansion of Joint Research Structures in Europe”,
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2015-2017
 • Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach
  VEGA 1/0130/14

  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom. Priama vs. roztoková analýza
  VEGA 1/0126/14

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania
  VEGA 1/0425/14.

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov
  VEGA 1/0293/14

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné technológie s podporou znalostných technológií,
  UVP TECHNICOM (ITMS 26220220182)

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.- vedúci riešiteľ PP 4 zodpovedný za technológiu spracovania a recyklácie oceliarenských úletov; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu. Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo PP 4
  Trvanie projektu: 2013 – 2015 – 1. fáza
 • Materiálová analýza vzorky odkaliska a teoretický prehľad riešenia problematiky odkaliska,
  P-102-0043/15

  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dušan Oráč, PhD.
  Trvanie projektu: september 2015 – december 2015
 • Recycling of printed circuit boards from used consumer equipment
  DAAD - MŠVVaŠ SR

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2015
 • Návrh technologického postupu na odstraňovanie nečistôt z granulátu hliníkových sterov za účelom zlepšenia kvality hliníkového granulátu
  P-102-0034/15

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.
  Trvanie projektu: júl 2015 – marec 2016
 • Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov
  VEGA 1/0123/11

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. HAVLÍK Tomáš, DrSc.
  Trvanie projektu: 2011 – 2013 (3 roky).
 • Potenciál neštandardných spektrometrických metód pri kontrole zaťaženosti životného prostredia polutantami metalurgického priemyslu.
  VEGA 1/0685/11

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
  Trvanie projektu:2011-2013
 • Optimalizácia hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová a.s.,
  Havlík T., Kukurugya F., Oráč D.,Vindt T., Takáčová Z., Miškufová A.
  Košice, Záverečná správa za rok 2011, november 2011, 65 s.
 • Overenie možnosti využitia magnezitu pre remediáciu kyslých podzemných vôd technológiou priepustných reaktívnych bariér
  VEGA 1/0378/14

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD.
  Trvanie projektu: 2014 – 2016
 • Hydrogenácie v kvapalnej fáze
  ITMS 26220220144 2011-2014
  Aktivita 2.1 Príprava a charakterizovanie nosičových katalyzátorov vhodných na hydrogenáciu v kvapalnej fáze
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavel Puliš, Csc.
  Trvanie projektu:2011-2014
 • Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch.
  VEGA1/0236/11

  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
  Trvanie projektu: 2011-2012
 • Spracovanie a recyklácia použitých výrobkov a ich využitie ako sekundárneho zdroja surovín, Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov, ktorý bol financovaný na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
  ITMS: 26220120017
  Trvanie projektu: 2010-2011,
 • Metodológia odberu vzoriek komunálneho odpadu v meste Košice a analýza jeho zloženia
  Havlík, T., Takačová, Z., Vindt, T., Oráč, D., Kukurugya, F., Miškufová, A.
  Záverečná správa pre mesto Košice, č. P-102-0087/10, December 2011, s. 125.
 • Možnosti hydrometalurgyckého spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová č.
  Havlík T., Miškufová A., Kukurugya F., Oráč D., Takáčová Z., Laubertová M.
  Košice, Záverečná správa za rok 2010, november 2010, 127 s.
 • Optimalizácia rôznych frakcionačných postupov a aplikácia biotestov pri charakterizácii a hodnotení záťaže environmentálnych vzoriek ťažkými kovmi
  MVTS APVV SK-HU-0012-08:

  Trvanie projektu: 2009 – 2010,
  spoluriešiteľ: Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.,
 • Scientific research and analysis of  steel making dusts and sludges
  Havlík, T., Miškufová, A., Kukurugya, F., Oráč, D., Takáčová, Z., Laubertová, M.
  Košice, Jún 2010, 53 str.
 • Štúdium získania obecných a ušľachtilých neželezných kovov z druhotných zdrojov biometalurgickými a hydrometalurgickými procesmi.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. KADUKOVÁ Jana, PhD.
  Trvanie projektu: 2009 – 2011 (3 roky)
 • Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách
  VEGA 1/0461/08

  Trvanie projektu: 2008 – 2010,
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD
 • Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu
  VEGA č. 1/0459/08,

  Trvanie projektu: 2008-2010
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.,
 • Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov
  VEGA 1/0087/08

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2008 – 2010 (3 roky)
 • Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka - hliníkových sterov, Projekt APVV-20-013405
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrea MIŠKUFOVÁ, PhD.
  Trvanie projektu: 2006 – 2009   (4 roky)
 • Štúdium spracovania odpadov obsahujúcich neželezné kovy pomocou hydrometalurgických a biometalurgických metód
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. ŠTOFKO Miroslav, CSc.
  Trvanie projektu: 2006– 2008 (3 roky)
 • Štúdium spracovania odpadov s obsahom ušľachtilých a vzácnych kovov
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. ŠTOFKOVÁ Magdaléna, CSc.
  Trvanie projektu: 2006 – 2008   (3 roky)
 • Vplyv žiarovo striekaných práškových materiálov na stav zvyškových napätí v povrchových vrstvách
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. TRPČEVSKÁ Jarmila, CSc.
  Trvanie projektu: 2006– 2008 (3 roky)
 • Efektívne získavanie neželezných kovov zo slovenských sulfidických surovín ekologickými postupmi.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2005 – 2007 (3 roky)
 • Spracovanie jemnozrnných železonosných druhotných surovín hydrometalurgicky s cieľom znížiť koncentráciu Zn, Pb, Na2O a ďalších škodlivín vo výslednom produkte
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2006
 • Chemické analýzy u špeciálnych zliatin NiCr23Co
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2005
 • Syntéza materiálov so špecifickými vlastnosťami  s využitím odpadov a/alebo nízkokvalitných vstupných surovín
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. ŠKROBIAN Milan, CSc.
  Trvanie projektu: 2003 – 2005   (3 roky)
 • Štúdium spracovania odpadov obsahujúcich ťažké a ušľachtilé kovy s cieľom získať ich.
  Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. ŠTOFKO Miroslav, CSc.
  Trvanie projektu: 2003 – 2005  (3 roky)
 • Ekologické spracovanie sulfidických surovín neželezných kovov zo slovenských nálezísk nízkoodpadovými technológiami
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Trvanie projektu: 2002 – 2004 (3 roky)
 • Spracovanie použitých katódových blokov z elektrolýznych pecí
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2004
 • Štúdium základných charakteristík reakcií medených sulfidických koncentrátov chloridových roztokoch
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2004
 • Vypracovanie databázy spracovateľov Al na Slovensku, ČR, PL, MR, UA, Slovinsko
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2004
 • Štúdium základných charakteristík reakcií medených sulfidických koncentrátov chloridových roztokoch
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2003
 • Výskum hydrometalurgického spracovania PMK s využitím sulfidických materiálov ako redukovadiel
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2003
 • Analýza prieskumu využitia výmuroviek z elektrolýznych pecí
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Štúdium lúhovania chalkopyritového koncentrátu
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Štúdium vlastností vzoriek dodaných uhlíkových materiálov
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Výskum hydromatalurgickej technológie spracovania polymetalických konkrécií
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
  Riešenie projektu: 2002
 • Spracovanie hnedého kalu pražením
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. KUNHALMI Gabriel, CSc.
  Trvanie projektu: 2000 – 2002 (3 roky)

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT