CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom. Priama vs. roztoková analýza.

Výzva: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.

Akronym: MOSPEMETITAKOVZOZIPO

Anotácia: Projekt svojim zameraním reflektuje na požiadavky súčasnej analytickej praxe smerujúcej k aplikácii rýchlych, spoľahlivých a dostatočne citlivých metód poskytujúcich spoľahlivý analytický výsledok na stopovej až ultrastopovej úrovni. Moderné analytické metódy, v zmysle udržateľnosti vývoja a ochrany životného prostredia, by sa mali čo najviac priblížiť k fenoménu „zelenej chémie“. Tieto nároky majú potenciál spĺňať dve spektrálne metódy, ktoré budú predmetom štúdia projektu: Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou v kombinácii s elektrotermickým vyparovaním (ETV-ICP-OES) a Atómová absorpčná spektrometria s kontinuálnym zdrojom žiarenia (HR-CS AAS). Predkladaný projekt nadväzuje na niektoré doteraz získané výsledky, bude mať komparačný charakter („konkurenčné“ metódy), pričom si kladie za cieľ vykonať optimalizáciu, komplexnú validáciu, stanovenie základných výkonnostných parametrov v zmysle nárokov environmentálnej analýzy a zadefinovať možnosti ich aplikácie v laboratórnej praxi.

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT