CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Názov projektu: Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získania predajných produktov na báze zinku, cínu a olova

Výzva: APVV

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc.

Trvanie: 2015 - 2019

Akronym: RECWAZ

Anotácia: Deficit surovín má za následok využívanie odpadov, ktoré často majú vyšší obsah kovu ako primárne suroviny. Je to aj v prípade zinku. Európska komisia vyhlásila iniciatívu v oblasti surovín, ktorá je založená na troch pilieroch: 1. Zabezpečenie rovnakých podmienok pri prístupe k zdrojom v krajinách tretieho sveta; 2. Zabezpečenie udržateľných zásob surovín z európskych zdrojov; 3. Zvýšenie efektívneho využívania zdrojov a recyklácie. Podľa kvalifikovaných odhadov sú globálne dostupné primárne zásoby Zn na 20 rokov. V súlade s iniciatívou je tento projekt zameraný na recykláciu odpadov s obsahom Zn s cieľom výroby komerčných zlúčenín. V rámci Slovenska sa významne vyskytujú úlety a kaly vznikajúce pri výroby ocele, odpady vznikajúce pri žiarovom pozinkovaní, odpady vznikajúce pri výrobe medi. Voľba recyklácie priemyselných Zn odpadov vychádza z jeho ceny (2240 US$, október 2014) a z pomerne veľkého množstva vstupnej druhotnej suroviny, čo zakladá predpoklad na jeho úspešné spracovanie. Celkové množstvo Zn v uvedených odpadoch na Slovensku je 5831 t v hodnote 13 062 000 US$. K tomu sa prirátajú ušetrené poplatky sa skládkovanie nebezpečného odpadu, ako aj možnosť využitia aj iných cenných zložiek ako Fe koncentrátu z úletov, Sn a Pb z kalu pri výrobe ZnSO4 a pod. Recykláciou odpadov s obsahom Zn možno dosiahnuť zníženie environmentálnej záťaže a významný ekonomický profit. Pyrometalurgický spôsob je ekonomický pri spracovaní viac ako 150000 t/r, kdežto hydrometalurgický už pri spracovaní okolo 15 000 t/r, čo sa dá v rámci SR dosiahnuť. Preto je projekt založený na hydrometalurgickom spôsobe, ktorého výhody sú: vysoká flexibilita, možnosť použitia rôznej vsádzky, nižšie investičné a prevádzkové náklady, vysoká čistota produktov a žiadne plynné emisie.

Hlavným cieľom projektu je vývoj technológie hydrometalurgického spracovania odpadov s obsahom zinku s cieľom získať komerčný produkt vo forme ZnSO4.7H2O a/alebo ZnO a/alebo elektrolytického zinku. Keďže však niektoré odpady s obsahom zinku obsahujú aj ďalšie cenné zložky, cín a olovo, ďalšími cieľmi projektu bude zmysluplné získavanie komerčných produktov na báze cínu a olova.Záverečné hodnotenie projektu

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"