CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Ústav recyklačných technológií

Ústav recyklačných technológií (ÚRT) fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach započal svoju činnosť  01.02.2016 a bol zriadený v rámci zmeny organizačnej štruktúry Hutníckej fakulty spojením pôvodných katedier – Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov a Katedry chémie. Poslaním ÚRT je pokračovať v doterajších pedagogických a vedecko-výskumných aktivitách, skvalitniť ich, rozvíjať ich a napredovať s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v danej oblasti v súlade s legislatívnymi a environmentálnymi požiadavkami súčasnej doby.

Ústav rieši problematiku spracovania a recyklácie odpadov s cieľom materiálovej recyklácie jednotlivých zložiek v zmysle platnosti zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  a strategických európskych dokumentov v oblasti kritických materiálov a kritických kovov. Pozornosť sa zameriava na odpady pochádzajúce z priemyselnej sféry, ako sú stery a trosky z výroby hliníka, zinku a iných neželezných kovov, úlety z výroby železa a ocele, úlety z pretavovania medi a iné, a zároveň aj na spracovanie komunálnych odpadov a ich separovaných zložiek, najmä s obsahom kovov. Rieši sa materiálová recyklácia odpadu elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a podobne.

Ústav sa člení do dvoch oddelení:

  1. Oddelenie spracovania odpadov
  2. Oddelenie environmentálnej analýzy

V súčasnosti Ústav recyklačných technológií (ÚRT) garantuje študijné programy Spracovanie a recyklácia odpadov v študijnom odbore 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo vo šetkých troch stupňoch vzdelávania a v štúdijnom programe Environmentálna Chémia v štúdijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy. Zároveň má práva na udeľovanie vedecko=pedagogických hodností docent a profesor.

ÚRT v rámci programu ERASMUS+ realizuje v pedagogickej oblasti spoluprácu s: Aalto University School of Science and Technology, Fínsko; Univerzita´ degli Studi di L´Aquila, Taliansko; National Technical University of Athens, Grécko; Polytechnio Kristis, Kréta, Grécko, University of Birmnigham, Anglicko; Jagellonian University, Poľsko; RWTH Aachen, Nemecko.

História

História Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov

Celá história Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov

História Katedry chémie

Celá história Katedry chémie

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT