CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

Ústav recyklačných technológií

Ústav recyklačných technológií (ÚRT) fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach začal svoju činnosť 01.02. 2016 a bol zriadený v rámci zmeny organizačnej štruktúry Hutníckej fakulty spojením pôvodných katedier – Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov a Katedry chémie. Poslaním ÚRT je pokračovať v doterajších pedagogických a vedecko-výskumných aktivitách, skvalitniť ich, rozvíjať ich a napredovať s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v danej oblasti v súlade s legislatívnymi a environmentálnymi požiadavkami súčasnej doby.

Ústav recyklačných technológií rieši problematiku spracovania a recyklácie odpadov s cieľom materiálovej recyklácie jednotlivých zložiek v zmysle platnosti zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. a strategických európskych dokumentov v oblasti kritických surovín („Critical Raw Materials“), kritických kovov („Critical Metals in Strategic Energy Technologies“) a plánu obehovej ekonomiky („Circular economy action plan“). Pozornosť sa zameriava na recykláciu ako komunálnych odpadov a ich separovaných zložiek, tak aj na recykláciu priemyselných odpadov. Z oblasti komunálnych odpadov URT rieši materiálovú recykláciu použitých batérií a akumulátorov (napr. lítiových akumulátorov z automobilov a elektroniky), odpadu elektrických a elektronických zariadení (mobilné telefóny, počítače, zobrazovacia technológia) a podobne. Z priemyselnej sféry sa zameriava na odpady s obsahom kovov, ako sú napr. stery z výroby hliníka, odpady zo zinkovania, trosky a úlety z výroby medi, železa a ocele a iné odpady s obsahom kovov.

Ústav sa člení do dvoch oddelení:

  1. Oddelenie spracovania odpadov
  2. Oddelenie environmentálnej analýzy

ÚRT garantuje a zabezpečuje výučbu v akreditovanom študijnom programe „Spracovanie a recyklácia odpadov“ v študijnom odbore: „Získavanie a spracovanie zemských zdrojov“ v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

Zamestnanci ústavu majú dlhoročné bohaté skúsenosti s riešením medzinárodných a domácich projektov ako aj spolupráce s priemyslom. Výskum a vývoj je realizovaný v niekoľkých špecializovaných laboratóriách. Ústav je dobre vybavený zariadeniami na realizáciu výskumu v laboratórnom a poloprevádzkovom meradle, ako aj analytickými prístrojmi na prvkovú a fázovú analýzu.

História

História Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov

Celá história Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov

História Katedry chémie

Celá história Katedry chémie

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"