CENSO LSPO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook

VÍZIE O SMEROVANÍ ÚSTAVU RECYKLAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A KONCEPCIA JEHO ROZVOJA

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Činnosť a hlavné zameranie Ústavu recyklačných technológií bude zameraná na aktivity, vyplývajúce z aktuálneho stavu v oblasti recyklácie a spracovania odpadov v celosvetovom a európskom meradle, ako aj na požiadavky priamo z praxe. Tieto aktivity budú kopírovať najmä strategickú iniciatívu Európskej únie, zameranú na získavanie kritických surovín, kritických kovov a zvýšenie miery materiálovej recyklácie najmä odpadov s obsahom deficitných kovov. Tieto ambície vyplývajú z dlhoročných a jedinečných skúseností pracoviska v oblasti hutníctva neželezných kovov, rozšírené o portfólio ďalších využiteľných odpadov v zmysle zákona o odpadoch.

Základná vízia ústavu bude smerovaná nasledovne:

 1. Vytvoriť fungujúci dynamický silný tím schopný predvídať vývoj a smerovanie, zabezpečovať realizáciu a reagovať na jestvujúce podnety od partnerov priemyselných najmä zahraničných v oblasti recyklácie
 2. Napojiť sa na jestvujúcu európsku recyklačnú platformu (www. http://erp-recycling.org)
 3. Vytvoriť národnú a medzinárodnú platformu - Recyklačný klaster v oblasti vedomostí
 4. Zabezpečiť dokonalú infraštruktúru pre recykláciu kovov inžinierskymi postupmi – vybudovanie poloprevádzkových liniek pyro- a hydrometalurgickými spôsobmi
 5. Vybudovať špičkové laboratórium pre analýzu odpadov najmä v oblasti vypracovávania analytických metodík
 6. Spolupracovať so zahraničnými priemyselnými partnermi a výskumnými centrami
 7. Zapájať sa do veľkých národných a medzinárodných projektov
 8. Navrhovať a overovať recyklačné technológie
 9. Fungovať ako vedecký inkubátor (príprava pre spin-off projekty a pod.)
 10. Podporovať talentovaných študentov ich zapájaním do vedecko-výskumných projektov
 11. Vybudovať užšie prepojenie MŽP SR a URT , okrem iného aj tvorbou publikácií pre odbornú a aj širšiu verejnosť s cieľom správneho šírenia poznatkov a skutočností o recyklácii, recyklačných technológiách a legislatívnych aspektoch a ich realizácii v praxi
 12. Realizovať poradenskú činnosť pre priemysel
 13. Venovať vyššiu pozornosť public relations pre URT a HF – zabezpečovať popularitu prostredníctvom rozhovorov v médiách, popularizáciou v dennej tlači a podobne
 14. Fungovať ako partner pre stredné odborné školy: poskytovať odborné/vedecké zázemie pre aktívnu spoluprácu (motivácia pre štúdium vedy a techniky)
 15. Vytvoriť dlhodobé dohody so zamestnávateľmi pre umožnenie pravidelných praxí študentov v podnikoch
 16. Spolupracovať s podnikmi na tvorbe študijných plánov a programov
 17. Zabezpečiť viac prednášok odborníkov z praxe a zamestnávateľov na URT

Ústav recyklačných technológií musí zaujať popredné miesto v oblasti environmentálneho inžinierstva nielen na Slovensku, ale aj v európskom priestore v zmysle súčasne platných požiadaviek, kladených direktívami Európskej únie, požiadavkami výrobnej praxe a pravidlami fungovania vysokých škôl, ako aj platnej legislatívy. Z tohto hľadiska možno koncepciu smerovania ústavu definovať najmä v piatich oblastiach a ich kombinácií:

PEDAGOGIKA

Na základe vývoja situácie je nutná zmena opisu študijného programu na MŠ SR v kategórii 10. Ekológia a environmentalistika. Na základe predbežných rozhovorov sa táto diskusia začne do konca roku 2016.

Základnou podmienkou pre úspešnú pedagogickú činnosť je zvýšenie záujmu o štúdium v študijnom programe SaRO. Toto sa dosiahne nasledovnými aktivitami:

 1. cielený nábor na stredných školách už v 3. ročníku
 2. deň otvorených laboratórií URT
 3. spolupráca so strednými školami v oblasti SOČ, ponuka práce v laboratóriách URT poskytnutie bežných materiálových a chemických analýz
 4. ponuka vystúpenia na súťaži Metalurgia a vice versa na SOČ
 5. propagačné články v dennej tlači
 6. video na YouTube, propagácia na Facebooku
 7. diskusný klub na web stránke URT
 8. prehlbovať sociálne aktivity typu Cechovácia

Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zvládnutie úloh recyklácie z kovových a kovonosných odpadov je zvládnutie teoretickej bázy vedomosti hutníctva neželezných kovov, ktoré úplne chýba v portfóliu ponúk VŠ štúdia v SR. Preto je jednou z úloh revitalizácia výučby hutníctva neželezných kovov. Toto sa bude realizovať na medzinárodnej báze so spriatelenými európskymi pracoviskami.

Najdôležitejším ukazovateľom úspešnosti je uplatnenie absolventov na trhu práce. Z tohto hľadiska bude URT modifikovať svoje aktivity nasledovne:

 1. pružné zavádzanie aktuálnych požiadaviek z inžinierskej praxe a tvorby legislatívy
 2. príprava absolventov na mieru podľa konkrétnych požiadaviek z praxe
 3. zosúlaďovanie študijného programu s podobnými v zahraničí
 4. prehĺbenie kontaktov z praxou na Slovensku a v zahraničí cestou exkurzií, praxí, letných stáží
 5. prijímanie zahraničných študentov na stáže na URT
 6. zadávanie a riešenie Záverečných prác z praxe
 7. výmena učiteľov so zahraničím cestou prednáškových pobytov
 8. zapájanie študentov do vedecko-výskumných projektov (aj hospodárskej činnosti)
 9. pozývanie odborníkov z praxe na špecializované prednášky

Venovať trvalú vysokú pozornosť PhD. štúdiu v treťom stupni vzdelávania

Strategický cieľ: získať a naplniť stanovený počet poslucháčov v študijnom programe a vychovávať vysokošpecializovaných odborníkov podľa konkrétnych požiadaviek z domáceho a európskeho trhu práce

VEDA A VÝSKUM

Hlavné zameranie ústavu bude zamerané na aktuálne požiadavky Európskej únie v strategickej iniciatíve Surovinové zdroje a recyklácia. Aktivity budú pokrývať oblasť základného výskumu, keďže vzhľadom na neustále sa meniacu surovinovú základňu, ako aj neexistenciu overených postupov je v tejto oblasti globálny deficit. Zároveň budú aktivity pokrývať aj oblasť overovania navrhovaných postupov v poloprevádzkových podmienkach s cieľom vývoja know-how jednotlivých postupov. K tomu budú slúžiť už jestvujúce laboratóriá Centrum spracovania odpadov CENSO a Laboratórium spracovania priemyselných odpadov LSPO. Tieto aktivity sa budú realizovať v tesnej spolupráci s priamymi požiadavkami priemyselných partnerov. Získané výsledky najmä zo základného výskumu smerované k publikovaniu najmä v požadovaných kategóriách ADC, ADD, ADE. Výsledky z poloprevádzkových experimentov budú na zmluvnom základe ponúkané do inžinierskej praxe. Spätnoväzobne budú získané výsledky pružne zaraďované do pedagogického procesu.

Dôležitou podmienkou je aktívna, v súčasnosti už jestvujúca spolupráca so silným priemyselným partnerom.

Dôležitou súčasťou bude budovanie a prevádzka aktivít v oblasti chemických a materiálových analýz odpadov, čo je doteraz nedoriešená vec v globálnom meradle. Nevyhnutnou podmienkou je dobudovanie pracoviska o špecializované postupy a zariadenia. Priamo skúmané procesy budú okamžite testované z analytického hľadiska a analytické postupy budú súčasťou výstupov v tejto oblasti.

Na dosiahnutie stanovených cieľov bude potrebné dosiahnuť vážnosť v komunite. Preto je nutné nadviazať užšiu spoluprácu s MŽP SR a zároveň presadiť zástupcov pracoviska do dôležitých komisií a orgánov (APVV, VEGA, redakčné rady časopisov, medzinárodných orgánov, ....)

Dôležitou súčasťou je trvalý výber a poskytnutie štúdia v treťom stupni (PhD) štúdia talentovaným poslucháčom a výber aktuálnych riešených tém prác.

Nevyhnutnou podmienkou je dobudovanie a vynovenie prístrojového vybavenia pracoviska cestou získavanie financovania z projektov a spolufinancovania s priemyselnými partnermi ako aj dobudovanie priestorového zabezpečenia z portfólia TUKE a/alebo TECHNICOMu, a podobne.

Strategické ciele: Dosiahnuť postavenie lídra v oblasti recyklácie kovových a kovonosných odpadov v slovenskom a európskom teritóriu. Vybudovať Národné recyklačné centrum cestou networkingu spojenia silných partnerov, zameraných na recykláciu jednotlivých druhov odpadov v zmysle zákona o odpadoch. Vyvíjať a ponúkať know-how na komerčnej báze.

ZAHRANIČNÉ STYKY

Na základe jestvujúcich stykov a skúseností sa v oblasti zahraničných stykov sa:

 1. prehĺbia obojsmerné zahraničné styky v pedagogike výmennými pobytmi učiteľov v rámci
 2. prednáškových pobytov
 3. budú naďalej riešiť Ing., PhD. a post-PhD. záverečné práce pobytmi na jednotlivých partnerských pracoviskách využitím špičkových zariadení a skúseností a vedomostí špičkových odborníkov.
 4. prehĺbi a naďalej bude budovať medzinárodná vedecko-technická spolupráca cestou spoločných medzinárodných projektov
 5. prehĺbi publikácia výsledkov spoločných prác vo vedeckých časopisoch

K tomuto budú slúžiť partnerské dlhodobé vzťahy s Aalto University, Fínsko, University of L’Aquila, Taliansko, RWTH Aachen, Nemecko, NTUA Atény, Grécko, UFGRS Porto Alegre, Brazília, Vito Mol, Belgicko, AGH Krakow, VŠB Ostrava a ďalšie novonadviazané vzťahy.

Strategický cieľ: Vybudovať medzinárodný networking, slúžiaci na výmenu vedomostí, skúseností a poskytovaní práce na špičkových zariadeniach. Takto získavať a riešiť vedecké projekty s dostatočnou finančnou motiváciou.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Pripraviť podmienky výučby a vedeckovýskumnej práce tak, aby bol zabezpečený plynulý kádrový rast podľa šablóny PhD. → doc.→ prof.→ DrSc. v najkratšom možnom termíne v zmysle zákona. Takto pripravení odborníci budú nielen erudovanými riešiteľmi projektov, ale budú aj poskytovať požadované garancie podľa požiadaviek Akreditačnej komisie.

Pre dosiahnutie tohto stavu bude zabezpečený dostatočný počet záverečných prác, publikačná činnosť so špeciálnym zreteľom na publikácie typu AAA, AAB, ABC, ABD a tiež príležitosť k vycestovaniu na spriatelené pracoviská v zmysle vyššie uvedeného.

V oblasti pedagogickej sa dosiahne stav zastupiteľnosti prednášania vo vysokej kvalite, vrátane prednášania v cudzom jazyku.

Pre každého pracovníka sa vytvorí osobný plán úloh, ktorý bude konfrontovaný pri pravidelných výberových konaniach pracovníkov a bude rozhodovať o úspešnosti výberového konanie pre funkčné a/alebo pracovné miesto.

Strategický cieľ: Dosiahnuť stav trvalej zastupiteľnosti v požadovaných úrovniach vedecko-pedagogických titulov pre potreby URT

FINANCOVANIE ÚSTAVU

Pre dosiahnutie požadovaných cieľov je nutné dosiahnuť aspoň trojstupňový systém finančnej motivácie: nárokovú a inštitucionálnu, v ktorej bude zabezpečená pohyblivá zložka na základe dosiahnutých výsledkov zo strany HF, druhou zložkou budú odmeny z položky odmeny pri riešení projektov a treťou zložkou budú odmeny z úspešne vyriešených úloh HZ. Tento model sa týka ako odmeňovania, tak aj pokrytia potrieb riešenia konkrétnych úloh.

Nevyhnutnou zložkou financovania v zmysle vyššie uvedeného je úspešnosť pri získavaní projektov s čo možno najvyšším finančným zabezpečením.

Strategický cieľ: Dosiahnuť stav finančného zabezpečenia URT v čo možno najvyššej miere nezávislosti od iných zložiek financovania.

V Košiciach, 6.11. 2015Tomáš Havlík

Detská univerzita na URT

Fotogaléria

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"

© Ústav recyklačných technológií 2018
Správca webu ÚRT