CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Profesor

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 28

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

tomas.havlik@tuke.sk

2021
-
súčasnosť

Profesor
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice

2016
-
2021

Riaditeľ ÚRT
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov), Letná 9, 042 00 Košice

2004 - 2016

Profesor v odbore Hutníctvo kovov, pracovné miesto – Environmentálne inžinierstvo, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE

2000

Vedúci katedry
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach

1997

Profesor
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach

1997

DrSc.
Hutníctvo kovov: Kyslé oxidačné lúhovanie chalkopyritu a chovanie sa síry v tomto procese

1989 - 1997

Docent
Katedra kovohutníctva, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach

1983 - 1989

Odborný asistent, Katedra kovohutníctva, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach

1983

CSc. - Hutníctvo kovov: Štúdium lúhovania sulfidov medi vkyslom prostredí

1978 - 1982

postgraduálne štúdium, Katedra kovohutníctva, Hutnícka fakulta, TU v Košiciach

1972 - 1977

Ing. - Hutnícka fakulta, TU v Košiciach

Vedecké a výskumné aktivity

Granty a projekty

 • Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova, RECWAZ (APVV-14-0591)
 • 2015-2017: ReCoMet - Research Cooperation Metal Recycling, Federal Ministery of Education and Research, Nemecko, projekt I.F.A. RWTH Aachen a URT HF TUKE
 • 2013-2015: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS:26220220182, Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo, vedúci riešiteľ PP 4 Technológie spracovania a recyklácie oceliarenských úletov.
 • 2014-2016: Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov, Vedecká grantová agentúra, MŠVVaŠ SR a SAV, (VEGA) 1/0293/14  
 • 2011-2013: Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov, projekt VEGA
 • 2009-2011 : Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov, Aktivita 1.9 Spracovanie a recyklácia použitých výrobkov a ich využitie ako zdroja  surovín, Operačný program: Výskum a vývoj
 • 2008 – 2011: Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov, projekt VEGA - splnil ciele vynikajúco
 • 2006 – 2009: Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka - hliníkových sterov, Projekt APVV
 • 2005 - 2007: Ekologické spracovanie sulfidických surovín neželezných kovov zo slovenských nálezísk nízkoodpadovými technológiami, projekt VEGA - splnil ciele vynikajúco
 • 2002 – 2004: Efektívne získavanie neželezných kovov zo slovenských sulfidických surovín  ekologickými postupmi, projekt VEGA - splnil ciele
 • 1999 - 2002: Spracovanie domácich polykomponentných sulfidických surovín, projekt VEGA, kategória A - splnil ciele
 • 1996 - 1999: Možnosti spracovania alebo konverzie sulfidických odpadov neželezných kovov do nehazardnej formy – projekt VEGA MŠ SR, kategória A - splnil ciele vynikajúco
 • 1992 - 1994: Automatická rentgenová difrakčná kvalitatívna a kvantitatívna fázová analýza X-ray powder diffraction qualitative and quantitative – projekt VEGA MŠ SR, kategória A - splnil ciele
 • 1991 - 1993: Hydrometalurgické spracovanie domácich polykomponentných sulfidických surovín a odpadov z tejto výroby – projekt VEGA MŠ SR,  kategória A  - splnil ciele vynikajúco

Výskumné aktivity

 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Hydrometalurgia primárnych a sekundárnych surovín
 • Fázové transformácie v tuhom stave behom reálnych procesov
 • Rentgenová difrakčná kvalitatívna a kvantitatívna fázová analýza so špeciálnym  zreteľom na chemické a hutnícke procesy

Pedagogické aktivity

 • vytvorenie študijného odboru Environmentálne inžinierstvo a študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov
 • garancie mobilitných programov Erasmus s partnermi:
  • IME RWTH Aachen, Aachen, Nemecko
  • Aalto University, Espoo, Fínsko
  • University of L`Aquila, L`Aquila, Taliansko
  • IFA RWTH Aachen, Nemecko
  • Universitet Jagiellonski, Krakow, Poľsko
  • Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česko
 • garancie pre I.(bakalársky) ,II. (inžiniersky) a III.(doktorandský) stupeň VŠ vzdelania v študijnom odbore Environmentálne inžinierstvo a študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov
 • predseda odborovej komisie Environmentálne inžinierstvo pre udeľovanie hodností PhD

Predmety

 • Legislatíva v odpadovom hospodárstve
 • Spracovanie priemyselného odpadu
 • Hydrometalurgické procesy
 • Aktuálna slovenská a európska legislatíva v odpadovom hospodárstve
 • Progresívne metódy spracovania odpadov ušľachtilých a vzácnych kovov
 • Progresívne metódy spracovania priemyselných odpadov
 • Progresívne metódy v hydrometalurgii
 • Progresívne metódy v pyrometalurgii neželezných kovov
 • Kinetika heterogénnych procesov
 • Teória a metodika experimentu      
 • Získavanie a spracovanie VTI

Organizovanie konferencií

 • Predseda organizačného výboru medzinárodnej konferencie 2015 - SustainableIndustrialProcessing Summit &Exhibition, 3rd. International Symposium on Sustainable Materials Recycling Processes and Products, 4.-9.10.2015, Antalya, Turkey
 • Shechtman International Symposium, 2nd International Symposium on Sustainable Materials Recycling Processes and Products, 28.6. – 4.7. 2014, Cancun, Mexico
 • Waste – Secondary Raw Materials 5, Int. Confer. Lipt. Ján, Jún 2013
 • Quo vadis Hydrometallurgy VI Int. Confer. Herlany, May 2012
 • Recycling of spent portable batteries and accumulators, Int. Confer. Sklene Teplice, April 2009
 • Quo vadis Hydrometallurgy 5 Int. Confer. Herlany, May 2008
 • Waste – Secondary Raw Materials III, Int. Confer. ŠtrbskéPleso, Jún 2006 - člen OV
 • Quo vadis Hydrometallurgy IV  Int. Confer. Herlany, May 2004
 • Quo vadis Hydrometallurgy III  Int. Confer. Herlany, May 2001
 • Advanced Materials and Technologies '98, Int. Conf. Herlany, November 1998
 • Quo vadis Hydrometallurgy II Int. Confer. Herlany, May 1998
 • Quo vadis Hydrometallurgy I Int. Confer. Herlany, May 1995

Organizácie

 • Založenie a prevádzka laboratória Centrum spracovania odpadov CENSO https://www.censo.fmmr.tuke.sk/
 • Založenie a prevádzka Laboratória spracovania priemyselných odpadov LSPO

Členstvo

 • The Minerals, Metals and Materials Society - USA
 • World list of Crystallographers - GB
 • Joint Commitee for Powder Diffraction Data - International Centre for Diffraction Data - USA
 • Česko - Slovenská Kryštalografická Spoločnosť

Ocenenia

 • Cena Literárneho fondu SR: Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013v kategórii „Prírodné a technicné vedy“ v roku 2014
 • Cena Odpadového hospodárstva Slovenskej republiky: Zlatý mravec za rok 2013 v kategórii Inovatívne riešenie za projekt „Laboratórium spracovania priemyselných odpadov“
 • Cena Literárneho fondu SR: Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii „Technické vedy a geovedy“ v roku 2013
 • Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:  Osobnosť vedy a techniky v roku 2011
 • 3. miesto v medzinárodnej súťaži EKO 2011
 • Cena Odpadového hospodárstva Slovenskej republiky: Zlatý mravec za rok 2007 v kategórii Inovatívne riešenie za projekt „Centrum spracovania odpadov“

Iné profesionálne aktivity

Zahraničné pobyty

 • 2015: hosťujúci vedecký pracovník, RWTH Technical University Aachen, Nemecko
 • 2012: hosťujúci vedecký pracovník, RWTH Technical University Aachen, Nemecko
 • 2007 -2008-2009-2010: bloková výučba po 7 dní na Helsinki University of Technology,Fínsko
 • 2006: hosťujúci profesor: Helsinki University of Technology, Fínsko
 • 2004-2005: hosťujúci profesor :Universite Federale Rio Grande deSul, Porto Alegre, Brazília
 • 2003: hosťujúci vedecký pracovník, IME RWTH Aachen, Nemecko
 • 1999 - 2000: hosťujúci vedecký pracovník, Institut fuer Metallurgie,Technische Universiteat Berlin,  Nemecko
 • 1993 - 1995: hosťujúci vedecký pracovník, Institut fuer Metallurgie,Technische Universiteat Berlin,  Nemecko
 • 1993: Intenzívny kurz nemčiny - Goethe Institut Berlin, Nemecko - 4 mesiace
 • 1992: pozvanie s plnou refundáciou všetkých nákladov na University of Provo, Utah, USA - 3 týždne
 • 1986: študijný pobyt Helsinki University of Technology, Helsinki,Fínsko
 • 1982 - 1983: študijný pobyt - Indian Institute of Technology, Bombay, India

Odborná spôsobilosť

 • expert Recyklačného fondu pri posudzovaní projektov
 • oprávnená osoba na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov (číslo osvedčenia 05/13/P-3.3 )
 • oprávnená osoba na vydávanie odborných posudkov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie  (číslo osvedčenia 493/2020/OHPV)
 • osvedčenie na odborné využívanie veľmi jedovatých látok  (číslo osvedčenia 2008/00239-02)

Iné aktivity

 • založenie a prevádzka Centra spracovania odpadov URT (KNKaSO) FMMR (HF), https://www.censo.fmmr.tuke.sk/
 • národná cena Odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2007
 • priama vedecko technická spolupráca s NorskHydroAluminium, Sundal, Nórsko
 • priama vedecko technická spolupráca s OutokumpuResearch Centre Pori, Fínsko     
 • spolúčasť na vyriešení projektu Likvidácia kalového poľa ZSNP Žiar nad Hronom
 • priama vedecko technická spolupráca s medzinárodným konzorciom Interoceanmetal, Poľsko

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"