CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.

docent

Pracovisko: L9-A

Tel: (+421) 055 / 602 24 27

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

Email: martina.laubertova@tuke.sk

Orcid: 0000-0002-5490-1731

Web of Science ResearcherID: I-3662-2018

2021

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií
V odbore habilitačného konania a inauguračného konania „environmentálne inžinierstvo“

2003 – 2021

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (do 30.06.2017 Hutnícka fakulta), Ústav recyklačných technológií ( do 31.01.2016 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov)
Študijný odbor: 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

2001 – 2003

Doktorandské štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Študijný odbor: 22-01-9 Hutníctvo kovov

1994 – 2000

Inžinierske štúdium
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Študijný odbor: 22-35-8 Hutníctvo

1999 – 2000

Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na odborné hutnícke predmety – súbežná forma, štátna skúška, Katedra inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 32, 042 00 Košice

1990 – 1994

Stredná priemyselná škola chemická v Humennom, maturita
Študijný odbor: 22-54-6 Analytická chémia

Vedecké a výskumné aktivity

Domáce

 • VEGA 1/0641/20 - Štúdium zhodnocovania odpadov obsahujúcich zinok
 • KEGA 017TUKE-4/2019 - Tvorba modulárneho systému synergického spolupôsobenia trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti podniku
 • VEGA 1/0442/17 - Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania
 • VEGA 1/0631/17 - Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách.
 • VHČ P-102-0043/15- Materiálová analýza vzorky odkaliska a teoretický prehľad riešenia problematiky odkaliska, December, 2015
 • APVV-14-0591- Spracovanie priemyselných odpadov s cieľom získať predajné produkty na báze zinku, cínu a olova;; 2015 - 2019
 • VEGA1/0293/14- Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov,
 • VEGA  1/0425/14-Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania
 • APVV-20-13405 - Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka - hliníkových sterov
 • VEGA 1/0123/11 - Spracovanie a recyklácia oceliarenských úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov
 • VEGA 1/0087/08 - Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov
 • VEGA 1/9379/02 -Ekologické spracovanie sulfidických surovín neželezných kovov zo slovenských nálezísk nizkoodpadnými technológiami.
 • Možnosti hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová -  Podbrezová, SR  november 2010

Zahraničné

 • Charakterizationof dusts and sludges, organized collection of five dust samples and two regeneration sludge samples for charakterization. The characterization will include XRD, quantitative mineralogy, chemistry including the oxidation states of metals particle size distribution. - Fínsko 2010
 • Access to the LiteraDATA article database produced by KNKaSO HF TU Kosice -  Fínsko 2010
 • Leaching experiments of AOD 1 and AOD 2 dusts and interpretation of the results. – Fínsko 2010
 • Hydrometalurgické technológie spracovania polymetalických konkrécií – IOM Poľsko Scientific research and analysis of  steel making dusts and sludges, jun 2010
 • Hydrometalurgické spracovanie chalkopyritového koncentrátu – ORC Fínsko

Pedagogické aktivity

súčastnosť:

 • Základy úpravníctva, I. stupeň, prednášky, cvičenia
 • Neželezné kovy, I. stupeň,  cvičenia
 • Metodológia vzorkovania, I. stupeň, prednášky, cvičenia
 • Environmentálne aspekty výroby ťažkých kovov II. stupeň,  prednášky, cvičenia
 • Diplomové praktikum, II. stupeň, cvičenia
 • Bakalársky projekt, I.stupeň, cvičenia

Semináre a kurzy

 • "Interný auditor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 a EN ISO 19011:2011" , 2018
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelavácieho programu Práca s chemickými faktormi, chemickými látkami a zmesami. č. 2010/05478-02 r. 2016
 • Osvedčenie o účasti na kurze Odbery vzoriek 2015, podľa vyhlášky MZČR č. 96/2004 Sb. § 3 u, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Katedra chémie,  Valtice, Česká republika
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažérstvo kvality vysokoškolskej výučby v rámci ďalšieho vzdelávannia vysokoškolských učiteľov na TUKE, 2015
 • Medzinárodný certifikát ING-PAED IGIP , Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov IGIP,  2011-2012,  Katedra inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 32, 042 00 Košice
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, podľa § 20 ods. 3 písm. o)  zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 • Osvedčenie o účasti na kurze Odbery vzoriek 2012, podľa vyhlášky MZČR č. 423/2004 Sb. § 3u, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Katedra chémie,  Valtice, Česká republika

Zahraničné pobyty

 • Marec 2023 - týždenný pobyt Erasmus+, Univerzita J.E. Purkyně v Ústi nad Labem, Fakulta strojního inženýrství , Česká Republika. Recyklácia úletov a cementácia olova.
 • Jún 2016 - týždenný pobyt Erasmus+,    AGH University of Science and Technology Krakov, Poľsko  Sampling and assaying of electronic waste, How to determine the copper content in discarded mobile phones.
 • Jún 2015- Faculty of  Technology and Metallurgy, Univerzity of Belgrade, Srbsko
 • jún 2013 - týždenný pobyt Erasmus, Aalto University, Espoo, Fínsko Získavanie kovov z  vyradených mobilných telefónov.
 • január 2012 - týždenný pobyt Erasmus, Univerzita J.E. Purkyně v Ústi nad Labem, Česká Republika. Návrh technológií získavania kovov z  vyradených mobilných telefónov
 • máj 2011 - týždenný pobyt Erasmus, L Aquila, Taliansko Možnosti recyklácie vyradených mobilných telefónov a Vzorkovanie OEEZ.

Domáce pobyty

 • jún 2011 - týždenná prax v spoločnosti Kovohuty, a.s. v Krompachoch - Výroba Cu z druhotných surovín, Výroba ZnSO4.7H2O.
 • september 2014 - týždenná prax v spoločnosti Eurocast Košice, s.r.o. – Odber, úprava a charakterizácia vzoriek od vstupnej až po konečnú vzorku.

Iné profesionálne aktivity

 • apríl – november 2015 -  Odborný pracovník Aktivity 1.3 národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ ITMS kód projektu 26110230120
 •  pedagóg - externý podieľajúci sa na implementácii národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ITMS kód: 26110230120 
 • lektor odborných kurzov Odběry vzorků od roku 2012 , Valtice a Lednice, Česká republika

Členstvá

 • Členka  AS HF 2014-2018, 2010-2014

Členka organizačného výboru medzinárodných konferencií:

 • 2017- Quo Vadis Recycling 6
 • 2013- Waste – Scondary Raw Materials V.
 • 2012- Kammel´s Quo Vadis Hydrometallurgy 6
 • 2006- Waste – Scondary Raw Materials III.

Účasť na zahraničných konferenciách

 • 2016 - 7. Medzinárodný kongres, Ohrid, Macedónsko
 • 2016 - Hutní a průmyslová analytika, Ostravice, Česko
 • jún 2015 – Metallurgical and Materials Engineering Congress of South –East Europe, Belehrad, Srbsko.
 • ICTKI 2012 - 4. Mezinárodní konference Unverzita J. E. Purkyne v Ústí nad Labem. 
 • marec 2011 - 18th International Students‘ Day of Metallurgy, Leoben, Austria

Exkurzie zahraničné

 • október 2015 - Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Česká republika
 • október 2015- Pražské služby, a.s. ( ZEVO Malešice ) – Energetické využitie odpadu
 • jún 2013  - Norilsk Nickel, Harjavalta, Finsko. -Výroba Cu a Ni z primárných surovín.
 • jún 2013 - Boliden v Harjavalte, Fínsko. -Výroba Cu a Ni z primárných surovín.
 • marec 2011-  VA ERZBERG GmbH, Rakúsko – povrchová baňa na ťažbu Fe rudy

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"