CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook
<< Späť

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.

Docent

Pracovisko: Hlavná budova, A-blok, 4. poschodie, č.d. A424

Tel: (+421) 055 / 602 23 04

Fax: (+421) 055 / 602 80 16

Email: silvia.ruzickova@tuke.sk

Orcid ID: 0000 0002 9488 3830

Web of Science ResearcherID: AAB-1406-2020

2021 – súčastnosť

Vedúca Oddelenia environmentálnej analýzy
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie,  Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice

2008 – súčastnosť

Docent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Štúdijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1995 - 2008

Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Štúdijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

1998 - 2005

Doktorandské štúdium – externá forma
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra chémie, Letná 9, 042 00 Košice
Štúdijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

2000

Rigorózna skúška Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štúdijný odbor: 4.1.17 Analytická chémia

2000 - 2016

Vedúca oddelenia analytickej chémie a environmentalistiky, Katedra chémie, HF TUKE

1988 – 1993

Magisterské štúdium
Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štúdijný odbor: biológia - chémia

1984 – 1988

Gymnázium Krompachy

Vedecké a výskumné aktivity

Vedecké ukazovatele

 • Web of Science:
  • h-index = 4
  • počet publikácií: 13
  • počet citácií: 47
 • SCOPUS:
  • h-index = 5
  • počet publikácií: 13
  • počet citácií: 56

Medzinárodné projekty

 • MVTS APVV SK-HU-0012-08: Optimalizácia rôznych frakcionačných postupov a aplikácia biotestov pri charakterizácii a hodnotení záťaže environmentálnych vzoriek ťažkými kovmi.
 • MVTS SR-SRN (SVK 01/021) KCH HF TU v Košiciach / G. Mercator Universität, Duisburg: Evaluation, validation and application of DC-ARC-OES using CCD spectrometer, 2002 – 2004.
 • „Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states QUA-NAS“ G7RT-CT-2002-05110, 2000 – 2003

Domáce projekty

- zodpovedný riešiteľ:

 • VEGA č. 1/0631/17: Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách, 2017-2019.
 • VEGA č. 1/0126/14: Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom. Priama vs. roztoková analýza, 2014-2016.
 • VEGA č. 1/0685/11: Potenciál neštandardných spektrometrických metód pri kontrole zaťaženosti životného prostredia polutantami metalurgického priemyslu, 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/0459/08: Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu, 2008 – 2010.

- spoluriešiteľ:

 • VEGA č. 1/0008/21: Získavanie kovov z výluhov trosiek a priemyselných odpadových vôd, 2021 -2024.
 • VEGA č. 1/0724/17: Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov, 2017 – 2019.
 • VEGA č. 1/0130/14: Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach. 2014 - 2016
 • Operačný program Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Projekt ITMS 26220220144 “Hydrogenácie v kvapalnej fáze“. 2011 – 2014.
 • VEGA č. 1/0236/11: Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie  a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch, 2011 – 2012.
 • VEGA č. 1/0461/08: Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách.
 • APVV 20-009404: Sledovanie reaktivity a zloženia environmentálne relevantných materiálov partikulárneho charakteru.
 • VEGA  1/0214/03: Vývoj, optimalizácia a validácia moderných metód bezrozkladovej spektrochemickej analýzy.
 • VEGA 1/7418/20: Štúdium  aplikovateľnosti  priamych  spektrochemických  metód  na  určenie  formy  výskytu (špeciáciu)  vybraných  prvkov v environmentálne  relevantných  vzorkách.

Pedagogické aktivity

Bakalárske štúdium

 • Globálne problémy ŽP
 • Analytická chémia
 • Analytická chémia FBERG
 • Nakladanie s odpadmi
 • Všeobecná toxikológia
 • Analýza environmentálnych vzoriek
 • Praktikum z analytickej chémie

Inžinierske štúdium

 • Priemyselná toxikológia a ekotoxikológia
 • Analýza vôd, sedimentov pôd
 • Analytická chémia silikátových sústav
 • Špeciálne metódy analýzy zložiek ŽP
 • Inštrumentálna analytická chémia

Doktorandské štúdium

 • Hutnícka a environmentálna analytika
 • Molekulová spektrometria

Zahraničné pobyty

 • MVTS SR-SRN: KCH HF TU v Košiciach / G. Mercator Universität, Duisburg, 16. – 23.11.2006.
 • „Experimental Basis of Biological Treatment for Carbon and Nutrient  Removal“, Istanbul Technical University, Faulty of Civil Engineering, Turecko, 14 – 24.9.1998.

Semináre a kurzy

 • Kurz „Spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP), Spektroskopická společnost S Jana Marca Marci, Brno 2011, ČR, 2011.
 • „Training course on Quality Assurance“, Universidad Complutense de Madrid, v rámci projektu „Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states QUA-NAS“ G7RT-CT-2002-05110, 2004.
 • „Kurz spektrálních a elektrochemických metod analytické chemie“, Vysoká škola báňská – Technická iniverzita Ostrava, ČR, 2001.
 • Kurz „Atómovej absorpčnej spektroskopie“, Slovenská spektroskopická spoločnosť, Katedra analytickej chémie a Geologický ústav PrF UK v Bratislave, 1998.
 • „Experimental Basis of Biological Treatment for Carbon and Nutrient  Removal“, Istanbul Technical University, Faulty of Civil Engineering, Turecko, 1998.
 • „Autumn School on Advanced Analytical Methods in Environmental Research“ supported by UNESCO, Eötvös University, Faculty of Sciences, Maďarsko, 1997.

Iné profesionálne aktivity

Členstvá

 • členka komisie pre štátne skúšky /II. stupeň/ v ŠP Analytická chémia na PF UPJŠ
 • členka odborovej komisie pre štátne skúšky /III. stupeň/ v ŠP Analytická chémia na PF UPJŠ
 • členka Hlavného výboru Slovenskej spektroskopickej spoločnosti
 • členka Slovenskej spektroskopickej spoločnosti
 • členka medzinárodného organizačného (kontinuál.) výboru „European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2016
 • expert, nezávislý posudzovateľ v pracovnej skupine ISEG (Indenpendent Scientific Expert Group) programu NATO – SPS (Science for Peace and Security), Brusel, 2012 - 2014,
 • zástupca predsedu Odbornej skupiny pre Analytickú chémiu SCHS – sekcia Košice, 2005 – 2013,
 • členka organizačného výboru 6. ročníka medzinárodnej konferencie „Quo Vadis Recycling“, Nový Smokovec, 6. – 9. 6.2017
 • členka vedeckého výboru zahraničnej konferencie „ESAS & CANAS 2018“, 20. – 23. 3. 2018, Berlín, Nemecko
 • predsedníčka organizačného výboru medzinárodnej konferencie „XXI. Slovensko-česká spektroskopická konferencia“, Liptovský Ján, 16. – 20. 10.2016
 • členka medzinárodného organizačného (kontinuál.) výboru „European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014“, Praha, Česká republika, 16. – 21.3.2014,
 • členka medzinárodného organizačného (kontinuál.) výboru ESAS (European Symposium on Atomic Spectrometry)
 • členka organizačného výboru domácej konferencie organizovanej LF UPJŠ v Košiciach, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva, TUKE, HF, Katedrou chémie a  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: „Využitie experimentálnych metód pri ochrane zdravia obyvateľstva a životného prostredia“
 • členka organizačného výboru domácej konferencie organizovanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a LF UPJŠ v Košiciach, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva: „Využitie experimentálnych metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva“
 • členka organizačného výboru domácej konferencie organizovanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a LF UPJŠ v Košiciach, Ústav hygieny a verejného zdravotníctva: „Využitie chemických metód pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva“
 • členka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XVIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry“, Sp. Nová Ves
 • asistentka koordinátora európskeho projektu pre SR: „Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate new member states QUA-NAS“ G7RT-CT-2002-05110
 • tajomníčka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XVIIth Slovak Spectroscopic Conference“, Tatranské Zruby. Editor zborníka abstraktov uvedenej konferencie, ISBN 80-8073-167-5
 • vedecký tajomník 55. Zjazdu chemických spoločností, Košice, - hosťujúci redaktor zahraničného odborného karentovaného časopisu „Chemické listy“ Praha, príprava príspevkov z uvedeného zjazdu pre publikovanie v špeciálnom čísle: Chemické listy 97 (8) 2003, ISSN 0009 – 2770
 • tajomníčka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XVIth Slovak Spectroscopic Conference“, Košice, - hosťujúci redaktor domáceho odborného karentovaného časopisu „Chemical Papers“ Bratislava, príprava príspevkov z uvedenej konferencie pre publikovanie vo vyhradenom čísle: Chem. Pap. 57 (3) 2003, ISSN 0366-6352
 • tajomníčka oraganizačného výboru „spojenej“ konferencie a sympózia:     „4th European Furnace Symposium“ and „XVth Slovak Spectroscopic Conference“, Podbanské, - editor zborníka konferencie: „Contemporary State, Development and Applications of Spectroscopic methods“, ISBN 80-88922-28-3
 • členka organizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XIVth Seminar on Atomic Spectrochemistry“, Podbanské
 • členka organizačného výboru Slovak – Austrian Symposium: „Contemporary State and Trends of Decomposition Methods in Analytical Chemistry“, Košice
 • členka oraganizačného výboru domácej konferencie s medzinárodnou účasťou: „XIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry“, Podbanské

Publikačná činnosť

Download PDF: Publikačná činnosť

dátum aktualizácie údajov: 24.11.2022

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"