CENSO Technická univerzita v Košiciach Pošta na TUKE MAIS Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Telefónny zoznam


Ústav recyklačných technológií

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita v Košiciach

English
ÚstavŠtúdiumVeda a výskumSpoluprácaKontakt our_facebook


Dňa 12.4.2023 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. uskutočnil bádateľský kurz za poznaním s názvom "Ako recyklovať mobilné telefóny". Tento kurz bol realizovaný v rámci projektu NEXTGen Steel, ktorý podporuje aj vzdelávanie a rozvoj tvrdých a mäkkých zručností u mladých ľudí, žiakov a študentov. Cieľom takéhoto vzdelávania je vzbudiť záujem detí o recykláciu a priblížiť im ju najmä z reálnej a praktickej stránky. Deti  sú motivované objavovaním, bádaním  a následným  uvedomením si pocitu radosti a nadšenia z vyriešených  úloh.

Kurz sa uskutočnil  formou  prezentácie a praktickej realizácie v trvaní 2 hodín.  Deti boli zapojené do procesu riešenia zadaných úloh na tému recyklácie. Na základe vzájomnej  diskusie po prednáške a postupným usmerňovaním tímom mladých skúsených pedagógov z  Ústavu recyklačných technológií si postup spracovania vyradených mobilných telefónov-smartónov mohli deti aj prakticky vyskúšať v laboratóriu. Samozrejmosťou bolo poučenie o bezpečnosti pri práci a zabezpečenie ochranných pomôcok.

V laboratóriu si deti najskôr pod odborným dohľadom demontovali vyradený mobilný telefón, jednotlivé časti si odvážili, výsledky zapisovali do pripravenej tabuľky a následne vyhodnotili. Frakciu s obsahom kovov, ktorú získali z demontovaného mobilu, podrvili na kladivovom drviči a ďalej roztriedili na sitovacom zariadení. Frakciu s najväčšie zastúpeným obsahom kovov potom chemicky spracovali vybranými chemickými metódami. 

Po úspešnom ukončení praktickej časti získali deti certifikát o absolvovaní  kurzu „Ako recyklovať mobilné telefóny“ spolu s fotografiami z kurzu.

Vedenie ústavu recyklačných technológií (ÚRT) spolu s garantkou kurzu doc. Laubertovou vyjadruje vďaku za podporu a spoluprácu  spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o., projektu Next Gen Steel. Rovnako vďaka patrí aj mladému tímu ÚRT a to najmä lektorovi a realizátorovi praktickej časti kurzu Ing. Jakubovi Klimkovi, PhD. ďalej Ing. Jane Piroškovej, PhD., doktorandom Ing. Šimonovi Nagyovi, Ing. Vladimírovi Marcinovi a študentke prvého ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Kristíne Talianovej.

Fotogaléria

Detská univerzita

Pre študentov

Ak si študentom na ÚRT a hľadáš informácie o predmetoch, skúškach alebo záverečných prácach
v sekcii "štúdium"